information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00066 - Skolhälsovård/kunskapsöversikt

Projektnummer:
2022/00066
Projektägare:
Svenska Skolläkarföreningen, Svenska Skolläkarföreningen
Namn:
Skolhälsovård/kunskapsöversikt
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-03-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
398 861
Beviljat ESF-stöd:
398 861
Kontaktperson:
Joachim Sandberg
E-post:
kassor1@skollakarforeningen.com
Stödmottagare postnr:
72216
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Svensk skola och i förlängningen hela samhället står inför betydande utmaningar. Att lyckas i skolan och erhålla gymnasiekompetens är den enskilt största faktor som påverkar en ung människas framtidsutsikter.
Tillgången till specialister i Skolhälsovård är idag mycket oroande. Det är inte en regional utan en nationell problematik. Det saknas idag minst 170 specialister i skolhälsovård inom skolhälsovård/EMI, eller annorlunda uttryckt två tredjedelar av minimibehovet. Det torde vara den enskilt största bristen av specialistläkare i landet. Tillgången till skolläkare med formell och reell kompetens inom EMI är en allvarlig brist och minskar betydligt kvaliteten och tillgängligheten i skolornas elevhälsoarbete samt en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Tillgången till blivande specialister i Skolhälsovård måste snarast säkerställas för att bidra till att skapa en jämlik och inkluderande skola.
Inom skolhälsovård/EMI saknas idag etablerade kontakter mellan våra grannländer. Utbyte av kunskaper och erfarenheter är obefintligt. Finland har sedan många många år en välfungerande skolhälsovård med god bemanning, välskrivna styrdokument och författningar samt framförallt mycket goda skolresultat för sina elever.
Förstudien ger möjlighet att samla delar av det vetenskapliga underlaget, kunskaps/erfarenhetsutbyte med Finland, nulägesbeskrivning och behovsinventering av tillgången till blivande specialister i Skolhälsovård för att senare applicera denna kunskap i samarbetet med Socialstyrelsen och Skolverket.