2022/00065 - Supported Education in Europe

Diarienummer:
2022/00065
Namn:
Supported Education in Europe
Projektnummer:
2022/00065
Projektägare:
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
399 872
Beviljat ESF-stöd:
399 872
Kontaktperson:
Annika Bostedt
E-post:
annika.bostedt@rsmh.se
Stödmottagare postnr:
12653
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Ett av Sveriges och EUs framtidsproblem handlar om "early school leavers" (ESL).
Studieavbrott är starkt kopplat till utslagning och utanförskap. Utan utbildning har unga svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt ökar psykisk ohälsa bland unga. Problemet berör såväl utbildningsväsendet som socialpolitik och psykisk hälsa. Många insatser görs i de flesta EU-länder mot ESL men det saknas systematik och samordning för utbildning och implementering. Lovande metoder behöver kvalitetssäkras, evidensbaseras. En sådan metod är så kallad Supported Education, SEd, ett koncept som uppmärksammats av forskning i Sverige och EU.
Förstudiens syfte är att kartlägga pågående insatser och identifiera och mobilisera de aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett transnationellt projekt med finansiering från Socialfonden.
Förstudiens mål är att upprätta en beskrivning av nuläget och en analys över det pågående arbetet kring psykisk hälsa och skolavhopp i Sverige, med ett EU- perspektiv.
I förlängningen vill etablera en starkare kunskaps- och erfarenhetsbas för arbetet med stöd till studerande, personal och utbildningsväsendet.
Studien bygger på uppföljningar av tidigare ESF-projekt med fokus på unga och skolavhopp.
Vi tänker oss att förstudien läggs upp som en serie seminarier, workshops där ett analysmaterial tas fram. Seminarierna kompletteras med intervjuer och research för komplettering av analysen. Samverkan söks med aktörer bland myndigheter, forskning och aktörer i Östersjösamarbetet. Resultatet är tänkt att bli en genomarbetad projektidé för transnationellt utvecklingsarbete. RSMH har stor vana och kapacitet av driva transnationella projekt