2022/00062 - MEET: Europe

Diarienummer:
2022/00062
Namn:
MEET: Europe
Projektnummer:
2022/00062
Projektägare:
Medborgarskolan Region Väst, Medborgarskolan Region Väst
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
396 968
Beviljat ESF-stöd:
396 968
Kontaktperson:
Josefine Palmqvist Schultz
E-post:
josefine.palmqvist.schultz@medborgarskolan.se
Stödmottagare postnr:
41301
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

I Region Väst har Medborgarskolan under flera år ägt och genomfört Leader-projektet MEET som riktar sig mot UVAS i Skaraborg. Genom projektet har vår idéburna organisation byggt upp specialistkunskaper och goda samverkansstrukturer på nationell och regional basis. Men vi har också sett vidden av problematiken och vikten av att skapa nya innovativa verksamheter som ger förutsättningar för den här gruppen att etablera sig i samhället. Förstudien MEET: Europe ska därför genomföra en undersökning av målgruppen UVAS i Sverige. Undersökningen ska syfta till att ta fram kunskap om målgruppen skulle vilja, kunna och våga genomföra en tid utomlands (som en del i kommande programmet ALMA) i syfte att påbörja en etablering på arbetsmarknaden, bygga självkänsla och bryta isolering. Förstudien ska också svara på frågan om vilka typer av förberedande insatser som skulle behövas för att få till stånd ett lyckat utbyte som kan bidra till samhällsetablering. Utöver den kvantitativa studien genomförs också kvalitativa fokusgrupper med målgrupp, anhöriga och professionella så att olika perspektiv, insikter, erfarenheter och kunskaper lyfts in.

På basis av insikterna från den nationella studien samt de genomförda fokusgrupperna med såväl målgrupp som anhöriga och representanter från kommunal, regional och statlig verksamhet med olika ansvar gentemot målgruppen, tas ett förberedelsepaket fram inom ramen för förstudien. Här ska bl.a. ingå tidsramen för en förberedelseinsats, vilka moment som är särskilt viktiga utifrån den unge och utifrån närmaste anhöriga, hur insatserna ska genomföras samt utvärderas. Tanken är att förstudien ska ligga till grund för kommande ESF+-projekt med fokus på ungas mobilitet och att förberedelseprogrammet ska vara en av kärnaktiviteterna i mobilitetsprojektet för att stärka förutsättningarna för UVAS etablering på arbetsmarknaden, alternativt återgång till reguljära studier. Och vad är det som behövs då? Svaret ska ges av den här förstudien. Liksom möjligheterna att genomföra ett mobilitetsprojekt riktat mot målgruppen generellt.