2022/00061 - Gig-gemenskaper

Diarienummer:
2022/00061
Namn:
Gig-gemenskaper
Projektnummer:
2022/00061
Projektägare:
Coompanion Sverige Ek.för, Coompanion Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
4
Projektperiod:
2022-03-31 - 2022-12-30
Total projektbudget:
399 950
Beviljat ESF-stöd:
399 950
Kontaktperson:
Sven Bartilsson
E-post:
sven.bartilsson@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
11637
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Coompanion, tillsammans med kooperativen för giggare Smart Coop och Convoy vill förbättra möjligheterna för kompetensutveckling för personer med instabil ställning på arbetsmarknaden. När alltfler har en prekär situation och jobbar via plattformar som frilansare eller plattformsarbetare behöver en hållbar gigekonomi utvecklas. För ett hållbart gigarbete behövs lösningar som förbättrar maktbalans, trygghetssystem och livslångt lärande för giggare utvecklas.

I förstudien kommer vi fördjupa kunskapen om giggares kompetens- och karriärutvecklingsbehov. Vi kommer ta del av andra initiativ i Europas erfarenheter och utveckla ett transnationellt samarbete runt sociala innovationer. Kopplat med behovsanalysen kommer vi analysera kompetensbyggande strukturer som passar gigkontexten bättre än de system som finns när det gäller traditionella anställningar.

Kunskapen kommer användas till att bygga en decentraliserad, kompetensstärkande infrastruktur som stärker gigarbetarens förmåga till självorganisering där P2P kompetensutbyte, kors-sektoriella och innovativa korsbefruktningar både inom och utanför det egna verksamhetsområdet sker.

Förstudiens samarbetsparter skall tillsammans med andra intressenter utveckla en plan för ett genomförandeprojekt

Avsikten är att förstudien ska ge leda till en social innovation i form av en infrastruktur som underlättar för plattformsarbetare att ingå i ett kooperativt samarbete för ökad kontroll över sin kompetens- och karriärutveckling.

Förstudien och kommande genomförandeprojekt förväntas även bidra till utvecklingen av en samarbetsplattform med aktörer från olika sektorer och stärka ekosystemet för olika aktörers stöd till frilansare och plattformsarbetares egenmakt.