2022/00059 - UVAS i Norden och Baltikum

Diarienummer:
2022/00059
Namn:
UVAS i Norden och Baltikum
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00059
Projektägare:
Reach for Change, Stiftelsen Reach for Change
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-03-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
394 945
Beviljat ESF-stöd:
394 945
Kontaktperson:
Holly Langham
E-post:
holly.langham@reachforchange.org
Stödmottagare postnr:
10313
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Denna ansökan gäller en förstudie med fokus på social innovation för ungas välmående, inkludering och egenmakt genom att minska deras ekonomiska utsatthet och främja deras etablering på arbetsmarknaden. Målgruppen är organisationer, myndigheter och forskare som jobbar med unga som varken studerar eller arbetar samt med social innovation i Norden och Baltikum.
Vårt syfte är att skapa det underlag som behövs för en gedigen projektansökan till Socialfonden. Projektidén kommer att samskapas av de partners vi mobiliserar inom ramen för förstudien men en utgångspunkt är att det ska syfta till att stötta sociala entreprenörer som har innovativa idéer gemo en transnationell inkubator. Dessa skulle genom projektet få stöd genom individuell coaching, transnationellt kunskapsutbyte, tillgång till nätverk och experter och, om möjligt, ekonomiskt stöd.
Inom ramen för förstudien kommer vi att ta fram en problem- och behovsanalys där vi identifierar orsaker till att unga hamnar i sysslolöshet och möjliga lösningar på problemet. Vi kommer att kartlägga aktörer som jobbar med målgruppen och välja ut möjliga partners med vilka vi kan samskapa en projektidé som kan finansieras av Socialfonden. Vi är intresserade av aktörer inom både ideell, privat och offentlig sektor samt inom forskarvärlden. Geografiskt tänker vi oss att Sverige, Lettland och Litauen kommer att inkluderas men vi är öppna för att leta partners i andra länder inom Norden och Baltikum.