2022/00057 - Förstudie om ungas mobilitet

Diarienummer:
2022/00057
Namn:
Förstudie om ungas mobilitet
Projektnummer:
2022/00057
Projektägare:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Katarina Falk
E-post:
katarina.falk@mucf.se
Stödmottagare postnr:
35105
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Förstudien ska genomföras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med de samarbetspartners som deltar i nuvarande projektet Moves. Förstudien ska ta reda på och belysa ett antal frågor, förutsättningar och utmaningar i syfte att uppnå bättre förankring, långsiktighet och finansieringsmöjligheter för ungas mobilitet för målgruppen unga vuxna som av olika orsaker står långt från arbetsmarknaden.

Utmaningar inom ungas mobilitet är bland annat brister i

- samordningen mellan statliga myndigheter
- samarbetet mellan regionala och lokala aktörer
- hur målgruppen involveras och deras erfarenheter och önskemål tillvaratas.

Målsättningen för förstudien är att

- analysera och ta fram ett antal förslag till hur ett framtida arbete med mobilitet på nationell nivå ska kunna bedrivas
- belysa förutsättningar för samordning, samarbete och finansiering för ett kommande genomförandeprojekt i den nya programperioden för ESF+ och/eller initiativet Alma.
- belysa hur ett nytt och långsiktigt mobilitetsprojekt skulle kunna läggas upp för hela programperioden.

Olika intressenter kommer att involveras i förstudien och möjliga aktörer lokaliseras för en framtida ansökan om mobilitetsprojekt inom ramen för ESF+/Alma.