2021/00392 - Kompetenslyftet i Stockholm

Diarienummer:
2021/00392
Namn:
Kompetenslyftet i Stockholm
Projektnummer:
2021/00392
Projektägare:
Stiftelsen Fryshuset, Fryshuset Region Stockholm
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
105
Projektperiod:
2021-12-30 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 599 592
Beviljat ESF-stöd:
3 772 572
Kontaktperson:
Raphael Mabo
E-post:
bidragssamordning@fryshuset.se
Stödmottagare postnr:
12006
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Kompetenslyftet i Stockholm bidrar till att utveckla kompetensen för medarbetare som arbetar med sociala frågor i allmänhet och med verksamhet för barn och unga i synnerhet, antingen direkt som ledare eller indirekt med fokus på verksamhets- eller projektledning.
Projektet kommer att lägga grunden för ett långsiktigt kvalitetsarbete i våra organisationer, där vi genom kombinationen av effektiva digitala verktyg, stärkt arbetsorganisation, behovsstyrd kompetensutveckling och framtagna rutiner för strategisk kompetensutveckling, genom samverkan och hög delaktighet som metod, kommer att stå bättre rustade inför framtidens utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.
Vinsterna med projektet är flera; när vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling bidrar vi inte bara till att bättre möta våra egna organisationers kompetensbehov, utan även till att arbetsmarknaden i regionen utvecklas positivt. Deltagarnas relevans på arbetsmarknaden stärks vilket ger dem möjlighet att utvecklas vidare i sin potential och bidra till att etablera perspektivet med det livslånga lärandet på våra arbetsplatser. Som en bonus, och kanske viktigast av allt, projektet leder till att våra barn och unga i högre utsträckning möter ledare som har verktyg som gör skillnad för målgruppen.
Stiftelsen Fryshuset och våra partnerorganisationer arbetar för och med unga. Vår personal vittnar om den förändring som skett för unga under senare år. Ungas verklighet idag ser till vissa delar väldigt annorlunda ut från tidigare generationers. Det handlar dels om digitaliseringen som vi vuxna behöver behärska och ha strategier för, om vi ska kunna vara närvarande för unga på de digitala arenor där de unga befinner sig, ofta helt utan just vuxennärvaro. Det handlar också om den ökande psykiska ohälsan som unga berättar om. Vilka verktyg har vi vuxna att erbjuda som stöd när unga uttrycker detta?
Bakgrunden till projektet är att vi idag ser en kompetensbrist hos medarbetare som innebär utmaningar både för våra verksamheter och för medarbetarna själva. Här är medarbetarnas behov naturligtvis olika, och en djupare analys kan visa behovet tydligare, men det kan handla om;
1) avsaknad av formell kompetens och verktyg som utvecklar verksamheterna och stärker medarbetaren i sitt befintliga arbete
2) avsaknad av formell kompetens som möjliggör för individen att utvecklas vidare i nya roller
3) utmaningar med att arbeta hållbart, vilket blir en risk för både verksamhet och individ
Kompetensen som behöver stärkas finns inom områdena: digitalisering, arbetsorganisation, självledarskap, projekt- och processledning samt psykisk ohälsa. Målgruppen för insatserna är alltså anställd personal i våra organisationer. Under uppstarten i projektet behöver en fördjupad målgruppsanalys genomföras, så att vi vet mer om förutsättningar och behov.
Vi vet redan att självledarskap har blivit en alltmer efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Att kunna leda sig själv, med syftet att nå mål mer effektivt och att främja god hälsa. Det hör ihop med utvecklingen på arbetsmarknaden där allt fler roller har krav på sig att ta ett allt större ansvar för målformulering och uppföljning men också gränssättning. I en omvärld som präglas alltmer av snabbföränderlighet och oförutsägbarhet är det inte effektivt att ha medarbetare som inte själva kan ta ansvar för sitt uppdrag utan att behöva invänta ledning av en chef i arbetsmomenten. Detta är även ett kompetensbehov som är gemensamt oavsett vilken bransch du är aktiv inom. Det innebär behov av konkreta verktyg för medarbetarna att använda för ett hållbart arbetsliv.
Projektet innebär starten på en utvecklingsresa. Fokus ligger på kompetensutvecklande insatser för våra medarbetare, men för att vinsterna med projektet ska bli långvariga behöver organisationerna samtidigt utforska vad som är strategisk kompetensutveckling för dem. Hur ser man på kompetens och hur tar man tillvara på allas drivkrafter och potential? Lika viktigt blir att se hur kompetensinsatser hänger ihop med andra processer på arbetsplatsen, så som en god arbetsmiljö och aktiva åtgärder för likabehandling (icke diskriminering). Tillsammans kommer vi att utveckla rutiner och processer för hur våra organisationer arbetar med kompetensfrågor. För att säkerställa att resultatet passar verksamheterna är det avgörande att medarbetarna är delaktiga i arbetet.
Projektet kommer att genomföra en kompetenskartläggning i organisationerna, dels en inventering av nuläget (vilken kompetens har vi), dels en workshop om hur vårt kompetensbehov för framtiden ser ut (vilken kompetens kommer vi att behöva). Syftet är både att få underlag för att arbeta mer träffsäkert med insatserna under pågående projekt, och att påbörja utvecklingen av långsiktiga strategier för kompetensförsörjning som innebär en genomlysning av befintlig arbetsorganisation. Här sker ett gemensamt lärande mellan projektets partnerorganisationer och ett utforskande av framtida kompetensbehov och strategier för hur vi kan ställa om vår arbetsorganisation för vårt ändamål.
En del i projektet är att arbeta med digitala verktyg för att utveckla arbetsorganisationen och stärka det livslånga lärandet. Vi kommer implementera ett Learning Management System (LMS), en digital lärplattform, som blir ett stöd för kompetensutvecklingen under hela projektet och som sedan finns kvar även efter att projektet avslutats.
Projektet startar med en Analys- och planeringsfas, då vi lägger en stabil grund för hela projektet och samtliga delar (genomförande, effektmätning, utvärdering, kommunikation m.m.). Viktigt att etablera formen för hur dialogen med partnerorganisationerna ska fungera då en tät kommunikation är viktig under hela projektet.
Under genomförandefasen sker kompetensutvecklingsinsatserna för medarbetarna och uppföljande möten för partnerorganisationerna. Dessa möten har två syften; att förankra och följa upp att medarbetarnas kompetensutveckling når sina mål, och att utveckla arbetsorganisationen i syfte att ge förutsättningar för lärande i organisationerna även på sikt. För att nå våra mål med kompetensinsatserna så är det viktigt att målgruppen (våra deltagare) är i fokus. Därför kommer vi att ha utvärderingar löpande och vara beredda på att justera upplägg om vi märker att vi inte hamnat rätt. Vi lutar oss även mot en fördjupad målgruppsanalys som genomförs i Analys- och planeringsfasen, där likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet är integrerat.
Arbetet leds och samordnas av ett projektteam, anställda av Stiftelsen Fryshuset (som är projektägare), med en projektledare i spetsen och ytterligare projektmedarbetare med kompletterande kompetenser. Teamet rapporterar regelbundet till en styrgrupp som säkerställer att projektets mål nås inom utsatt tidsram. Projektteamet sammankallar även en samverkansgrupp där samtliga deltagande organisationer finns med, för att säkerställa att samtliga processer möter de behov som finns hos deltagarna och att förankring och kommunikation kan fungera smidigt.
Som final på projektet genomförs en spridningskonferens. Det blir ett större event som synliggör lärdomar från projektet och inspirerar till fortsatt arbete med strategisk kompetensutveckling. Deltar gör både våra egna medarbetare samt inbjudna externa med intresse för frågorna. Programmet kommer innehålla både panelsamtal och möjlighet att delta vid kortare föreläsningar.
Den 30 april 2023 avslutas projektet och vi kan glädjas åt hur vi på ett konkret vis bidragit till lösningen av några av de utmaningar som vi idag står inför vad gäller att ge förutsättningar för hållbart arbetsliv och det livslånga lärandet, till nytta för vår regions arbetsmarknad i stort och det civilsamhället i synnerhet.