2021/00384 - Hälsofrämjande arbetsliv 2.0

Diarienummer:
2021/00384
Namn:
Hälsofrämjande arbetsliv 2.0
Projektnummer:
2021/00384
Projektägare:
Nynäshamn kommun, Nynäshamn kommun
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
1000
Projektperiod:
2021-12-13 - 2023-04-30
Total projektbudget:
12 247 214
Beviljat ESF-stöd:
8 197 806
Kontaktperson:
Linn Marsten
E-post:
linn.marsten@nynashamn.se
Stödmottagare postnr:
14981
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Genom projektet vill vi tillämpa två kompetensutvecklande insatser till olika målgrupper i Järfällas och Nynäshamns kommun. Mångfalden av insatser i projektet medför ett hållbart lärande i en kultur som präglas av uppföljning av kunskap och erfarenheter i ständigt pågående processer. Med hjälp av lärandet vill vi skapa gynnsamma organisationsförändringar där individen står i centrum. Genom en god hälsa får de anställda på så sätt en stärkt ställning på arbetsmarknaden. De långsiktiga målen är att minska den psykiska ohälsan i Järfälla och Nynäshamn kommuner och på så sätt skapa mer jämställda och jämlika villkor i organisationerna. Den psykiska ohälsan har ökat under det senaste decenniet, det är framför allt kvinnor som har den största ökningen. Ohälsan i arbetslivet skapar konsekvenser i form av sjukfrånvaro, vilket är kostsamt både för den enskilde individen, organisationen och för samhället.

De aktiviteter som vi vill pröva inom ramen för projektet är:
- OSA-dialogen som genomförs tillsammans med en grupp på den arbetsplatsen. Deltagarna utbildas i metoden som handlar om att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklingsområden ta fram en åtgärdsplan och vid behov och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. OSA-dialogen består av ett antal verktyg som ger chefer och medarbetare konkret stöd i hur de kan arbeta för en god hälsa och kvalitet på arbetsplatsen. Inlärningsmålen för utbildningspaketet är att kunna genomföra metoden OSA-dialogen och förstå kopplingen till relevant regelverk och lagstiftning AFS 2001:1 och AFS 2015:4 samt aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.
- Hälsofrämjande ledarskap - för ett hållbart arbetsliv. Ett ledarskapsprogram som ger chefer fördjupad kunskap i arbetsmiljö och den senaste forskningen inom det hälsofrämjande ledarskapet. Målet för programmet att cheferna ska vara trygga i sig själva och i sin befattning så att de kan utöva ett nära och hälsofrämjande ledarskap, samtidigt som den också ger bättre förutsättningar för en bra arbetsmiljö.

De horisontella principerna ska genomsyra alla aktiviteter med målet att minska skillnaderna i ohälsa mellan män och kvinnor, olika etniciteter, sexuell läggning samt mellan olika åldrar.

Vår ambition är att med hjälp av erfarenheter från projektet bli en samlad metod av kompetenshöjande aktiviteter som kan exporteras till andra kommuner, andra organisationer i länet och nationellt efter projektslut.