2021/00381 - Kompetenslyftet Skåne Blekinge

Diarienummer:
2021/00381
Namn:
Kompetenslyftet Skåne Blekinge
Projektnummer:
2021/00381
Projektägare:
Stiftelsen Fryshuset, Fryshuset Skåne och Blekinge
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
104
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
3 492 588
Beviljat ESF-stöd:
2 335 248
Kontaktperson:
Liv Fabricius
E-post:
liv.fabricius@fryshuset.se
Stödmottagare postnr:
21422
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Kompetenslyftet i Skåne och Blekinge bidrar till att höja och bredda kompetensen för medarbetare som arbetar med sociala frågor i allmänhet och med barn och unga i synnerhet, antingen direkt som ledare eller indirekt med fokus på verksamhets- eller projektledning.
Vinsterna med projektet är flera; när vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling bidrar vi inte bara till att möta våra egna organisationers kompetensbehov, utan även till att arbetsmarknaden i regionen utvecklas positivt. Deltagarnas relevans på arbetsmarknaden stärks vilket ger dem möjlighet att utvecklas vidare och bidra till att etablera perspektivet med det livslånga lärandet på våra arbetsplatser. Som en bonus, och kanske viktigast av allt, projektet leder till att våra barn och unga i högre utsträckning möter ledare som har verktyg som gör skillnad för målgruppen.
Bakgrunden till projektet är att vi idag ser en kompetensbrist hos medarbetare som innebär utmaningar både för våra verksamheter och för medarbetarna själva. Avsaknad av formell kompetens och möjligheten att utvecklas inom befintlig verksamhet blir till hinder för individerna i deras yrkesutveckling. Den formella kompetens som behöver stärkas finns inom områden som; digitalisering, arbetsorganisation, självledarskap, projektledning och hälsa.
Fryshuset och våra partnerorganisationer arbetar för och med unga. Vår personal vittnar om den förändring som skett för unga under senare år. Ungas verklighet idag ser till vissa delar väldigt annorlunda ut från tidigare generationers. Det handlar dels om digitaliseringen som vi vuxna behöver behärska och ha strategier för, om vi ska kunna vara närvarande för unga på de digitala arenor där de befinner sig, ofta helt utan just vuxennärvaro. Det handlar också om den ökande psykiska ohälsan som unga berättar om. Vilka verktyg har vi vuxna att erbjuda som stöd när unga uttrycker detta?
Självledarskap blir en annan alltmer efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Att kunna leda sig själv, med syftet att nå mål mer effektivt och må bra. Det hör ihop med utvecklingen där allt fler roller har krav på sig att ta ett allt större ansvar för målformulering och uppföljning men också gränssättning. I en omvärld som präglas alltmer av snabbföränderlighet och oförutsägbarhet är det inte effektivt att ha medarbetare som inte själva kan ta ansvar för sitt uppdrag utan att behöva invänta ledning av en chef i arbetsmomenten. Detta är även ett kompetensbehov som är gemensamt oavsett vilken bransch du är aktiv inom. Det innebär behov av konkreta verktyg för medarbetarna att använda för ett hållbart arbetsliv.
Målgruppen för insatserna är anställd personal i våra organisationer. För att nå målen behöver en fördjupad målgruppsanalys genomföras, så att vi vet vad förutsättningar och behov är gällande kompetensutveckling.
Projektet för samman flera arbetsgivare i regionen, med tyngdpunkt på Malmö och Helsingborg. Tillsammans kommer vi att starta en utvecklingsresa, där vi inkluderar samtliga våra medarbetare i processerna. Arbetet leds och samordnas av ett projektteam, anställda av Stiftelsen Fryshuset (som är projektägare), med en projektledare i spetsen och ytterligare projektmedarbetare med kompletterande kompetenser. Teamet rapporterar regelbundet till en styrgrupp som säkerställer att projektets mål nås inom utsatt tidsram. Projektteamet sammankallar även en samverkansgrupp där samtliga deltagande organisationer finns med, för att säkerställa att samtliga processer möter de behov som finns hos deltagarna och att förankring och kommunikation kan fungera smidigt.
Projektet ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos samverkanspartners, och ska säkerställa att vissa grupper inte exkluderas i aktiviteterna.
Projektet startar med en Analys- och planeringsfas, då vi lägger en stabil grund för hela projektet och samtliga delar (genomförande, effektmätning, utvärdering, kommunikation m.m.). Viktigt att etablera formen för hur dialogen med partnerorganisationerna ska fungera då en tät kommunikation är viktig under hela projektet.
Viktiga aktiviteter är att genomföra en kartläggning av kompetensbehov i våra verksamheter, och en workshop om hur vi kan arbeta strategiskt med kompetens i framtiden i våra organisationer. Syftet är både att få underlag för att arbeta mer träffsäkert med insatserna under pågående projekt, och att påbörja utvecklingen av långsiktiga strategier för kompetensförsörjning som innebär en genomlysning av befintlig arbetsorganisation. Här sker ett gemensamt lärande mellan projektets partnerorganisationer och ett utforskande av framtida kompetensbehov och strategier för hur vi kan ställa om vår arbetsorganisation för vårt ändamål.
En del i projektet är att arbeta med digitala verktyg för att utveckla arbetsorganisationen och stärka det livslånga lärandet. Vi kommer implementera ett Learning Management System (LMS), en digital lärplattform, som blir ett stöd för kompetensutvecklingen under hela projektet och som sedan finns kvar även efter att projektet avslutats.
Under genomförandefasen sker kompetensutvecklingsinsatserna, för medarbetarna och uppföljande möten för partnerorganisationerna för att utveckla arbetsorganisationen i syfte att ge förutsättningar för lärande i organisationerna även på sikt. För att nå våra mål med kompetensinsatserna så är det viktigt att målgruppen (våra deltagare) är i fokus. Därför kommer vi att ha utvärderingar löpande och vara beredda på att justera upplägg om vi märker att vi inte hamnat rätt. Vi lutar oss även mot en fördjupad målgruppsanalys som genomförs i Analys- och planeringsfasen, där likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet är integrerat.
Avslutsfasen pågår under en månad och då samlar vi ihop resultatet av våra insatser. Den 30 april 2023 avslutas projektet och vi kan glädjas åt hur vi på ett konkret vis bidragit till lösningen av några av de utmaningar som vi idag står inför vad gäller att ge förutsättningar för hållbart arbetsliv och det livslånga lärandet, till nytta för vår regions arbetsmarknad i stort och det civilsamhället i synnerhet.