information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00380 - BODEK

Projektnummer:
2021/00380
Projektägare:
Sensus Skåne-Blekinge, Sensus Skåne-Blekinge
Namn:
BODEK
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
118
Projektperiod:
2022-01-17 - 2023-04-30
Total projektbudget:
1 335 271
Beviljat ESF-stöd:
896 286
Kontaktperson:
Jenny Prydal
E-post:
jenny.prydal@sensus.se
Stödmottagare postnr:
21140
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

För att möta den problematik som utlysningen beskriver i relation till kompetens- och organisationsutvecklingsbehov, har vi valt att beskriva och genomföra en modell för organisations - och kompetensutveckling utifrån ett folkbildande perspektiv. Folkbildning har lång och god erfarenhet av att möta individer här och nu, utifrån deras behov och aktuella situation. Genom folkbildningens metoder för att skapa forum och situationer kan våra kunskapshöjande insatser ge goda resultat, med långsiktigt positiva effekter för de medverkande individerna. En utgångspunkt för projektet är att den rådande organisationskulturen påverkar viljan och förmågan att utvecklas. Därför lägger vi stor vikt vid att fånga upp, förstå och förklara hur organisationskultur, motivation och trivsel är viktiga förutsättningar för fortsatt utveckling, vilket i sin tur leder till, för organisationen, stärkt konkurrenskraft och förbättrad omställningsförmåga samt, för individen, ökat lärande och kompetensutveckling.

I projektet vill vi ta fasta på vikten av den goda organisationskulturen. Finns det upplevelser och känslor på en arbetsplats som inte kommer till ytan och bearbetas, finns stor risk att olika kompetenshöjande insatser inte får någon långsiktig verkan på organisationen. Under analysfasen kommer vi att med hjälp av fördjupade och utforskande samtal, fånga upp var organisationer och dess anställda befinner sig, i relation till trivsel, engagemang och motivation, men också hur de ser på sin egen och organisationens kunskapsutveckling. Detta kommer sedan ligga till grund för vidare arbete under genomförandefasen där vi erbjuder ett brett och anpassat utbud av kompetenshöjande insatser.