2021/00370 - React-EU Framtidskraft

Diarienummer:
2021/00370
Namn:
React-EU Framtidskraft
Projektnummer:
2021/00370
Projektägare:
Falun Borlänge-regionen AB, Falun Borlänge-regionen AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
3 509 307
Beviljat ESF-stöd:
3 509 307
Kontaktperson:
Eva-Lena Palander
E-post:
eva-lena.palander@fbregionen.se
Stödmottagare postnr:
78170
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Arbetsmarknaden står inför stora förändringar till följd av pandemin. Omställningen till ett mera digitalt arbetsliv har gått i en rasande fart. Många företag har ställt om sin verksamhet och några har fått minska eller helt lägga ner sin verksamhet. Många av de jobb som försvunnit återfinns inom ramen för de sk instegsjobben som många ungdomar och personer med utländsk bakgrund har haft som ett första jobb. Det är främst hotell och restaurang, kultur, handel och servicesektorn som drabbats.

Ungdomsarbetslösheten var rekordhög under sommaren 2020 men stabiliserades något under hösten då bland annat många unga sökte till universitet och högskolor, vilket är vanligt under ett försämrat läge på arbetsmarknaden. Trots detta är många fortfarande arbetslösa och/eller utan sysselsättning.

I augusti 2021 hade antalet arbetslösa ungdomar i Dalarna (kvarstående sökande totalt) sjunkit 28% jämfört med samma månad 2020, till 1 634 personer. Under samma period hade däremot andelen som varit arbetslösa i mer än 12 månader ökat med 26,4% till 287. 529 ungdomar hade varit arbetslösa i mer än 6 månader. Ökningen av långtidsarbetslösa var större bland unga män än bland unga kvinnor. Den skillnaden var större hos gruppen som varit arbetslösa mer än 12 månader, än hos grupper som varit arbetslösa minst 6 månader.

I stort sett alla kategorier av unga drabbas av pandemin. Ungdomar som vanligtvis jobbar ett par år innan man går vidare till högskolestudier. Ungdomar som gått en studieförberedande utbildning men inte vet vad hen vill göra när hen "blir stor". Unga som gått en yrkesutbildning inom en bransch som drabbats av pandemin och som därför inte nyrekryterar, eller unga som inte kan få lärlings- eller APL-plats. De som drabbas allra värst är de som står längre från arbetsmarknaden. De ungdomar som inte fullföljt eller ens påbörjat en gymnasieutbildning och de som saknar lärlings- eller praktikplats, men också unga som har en kortare vistelsetid i landet samt unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen beskriver konsekvenserna av detta: Den ökade arbetslösheten bland unga – och en större risk för fler långtidsarbetslösa ungdomar – är allvarligt och kan bidra till en långsiktigt svagare position på arbetsmarknaden för de unga som nu inte kommer i arbete.

Ungdomar som saknar förankring på arbetsmarknaden och som inte studerar på något gymnasieprogram omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) upp till 20 år. De som är mellan 20 upp till 25 kan erbjudas sysselsättning via de kommunala arbetsmarknadsenheterna.

Syftet med projekt Framtidskraft är att genom riktade insatser stärka ungdomar mellan 16 - 24 år som på grund av pandemin blivit arbetslösa eller som efter avslutad utbildning inte kommit in på arbetsmarknaden.
Genom olika typer av riktade insatser och aktiviteter ska deltagarna stärka sin position på arbetsmarknaden. Insatserna ska vara inkluderande och tillgängliga så att alla deltagare kan ta del av insatserna och att det i sin tur leder till att de övergår i arbete eller studier alternativt kommer närmare arbetsmarknaden genom att de fått bättre förutsättningar att söka arbete, praktik eller utbildning. För att ytterligare stärka individernas ställning och öka arbetsgivares möjligheter till kompetensförsörjning finns genom hela projektet en tydlig prägel av de horisontella principerna. Bland annat uppmuntras individer att göra normbrytande utbildningsval.

Projektet genomförs i nära samverkan med fyra kommuner (Falun, Borlänge, Säter och Gagnef) och deras verksamhet för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt deras arbetsmarknadsenheter. Till projektet knyts också ett befintligt nätverk av arbetsgivare och utbildningsgivare.

Insatserna som är tänkta att komplettera och förstärka de verksamhet som i dag bedrivs i kommunerna kommer bland annat att omfatta:
- Relevanta kopmetensinsatser
- Arbetsgivarkontakter – en arena för möten, stöd i att söka och hitta jobb eller utbildning
- Stärka självkänslan - coaching
- Arbetsmarknadskunskap för unga vuxna – en anpassning
- Hälsofrämjande, motiverande och välbefinnande aktiviteter
- Gruppaktiviteter - att möta en arbetsgivare, vad gör en……
- Studiebesök
- Praktik

Målgruppen kommer att involveras redan i framtagandet av insatserna och därefter kontinuerligt utvärdera insatserna för att säkerställa kvalitet och leverans. Allt i syfte att nå de upsatta målen och effekterna
Projektet Framtidskraft kommer att ha sin fysiska placering på Falun Borlänge-regionens kontor i Dalarna Science Park, Borlänge. Genomförandet sker i samverkan med kommunerna och så nära målgruppen som möjligt med ambitionen att så stor del som möjligt av de beviljade medlen ska komma målgruppen till godo.