information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00354 - React-EU Reagera Norr

Projektnummer:
2021/00354
Projektägare:
Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning
Namn:
React-EU Reagera Norr
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
10 721 123
Beviljat ESF-stöd:
10 721 123
Kontaktperson:
Hannah Degerman
E-post:
hannah.degerman@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94121
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Svensk arbetsmarknad genomgår en stor omställning där den digitala eran förändrar förutsättningarna för vissa yrken och medför att andra yrken försvinner. Omställningen hade redan startat innan Coronapandemin men har accelererat i och med den. Omställningen innebär att arbetsmarknaden ställer nya krav på kompetenser för att fortsätta vara anställningsbar.

Arbetsmarknaden i Sverige återhämtar sig just nu från pandemins konsekvenser och farhågorna om skyhög arbetslöshet har ännu inte besannats. I stället visar arbetslöshetsstatistik från augusti 2021 en nivå om 7,7 % på riksnivå. Norrbottens- och Västerbottens arbetslöshetsstatistik utmärker sig i riket, med sina 5,4 % - 5,5 % och är bevisligen en motståndskraftig region, trots pandemi. Regionen upplever nu stora industriexpansioner där nya företag etablerar sig och kommer att göra det under minst 10 år framöver. Det är i norra Sverige arbetstillfällena skapas, det är hit arbetslösa i Sverige behöver söka sig. Så lyder även regeringens och medias budskap.

Den arbetslösa gruppen i norra Sverige är heterogen och har många olika erfarenheter, kompetenser och behov. En del av dem behöver korta, snabba insatser, medan andra har ett mer långsiktigt behov. Oaktat den låga arbetslöshetsnivån i regionen växer gruppen långtidsarbetslösa, vilket är en riskfaktor för hela regionens välmående. Påverkansfaktorer så som kön, utbildningsnivå, funktionsnedsättning, etnicitet och språksvårigheter bidrar till risken att bli långtidsarbetslös. En tydlig påverkansfaktor som ofta kommer utav de tidigare, är bristen på rätt kompetens.

Svenskt näringsliv utrycker stor oro över svårigheterna med att rekrytera kompetent arbetskraft. I en expansiv region kan detta leda till att än fler personer behöver flytta in, vilket ytterligare flyttar regionens arbetslösa längre från arbetsmarknaden. Fyra norrländska kommuner, Arvidsjaur, Piteå, Skellefteå och Älvsbyn, delar utmaningarna med långtidsarbetslöshet och kompetensbrist. ESF-projektet Reagera Norr är vårt bidrag med att säkra kompetensförsörjning, säkerhet och trygghet för framtida arbetstagare och arbetsgivare och att påbörja en demografisk förändring där människor aktivt söker sig till en region i förändring och utveckling.

Projektets målgrupp återfinns i olika kommunala arbetsmarknadsåtgärder på kommunens arbetsmarknadsenheter. De har blivit arbetslösa under pandemin och är i behov av relevant och nödvändig kompetensutveckling för att återgå till arbetsmarknaden genom arbete eller utbildning, eller genom att ha fått förutsättningar att söka arbete eller utbildning. Reagera Norr ska samla goda insatser och resultat från andra projekt och nätverk som har arbetat med riktade arbetsmarknadsinsatser i regionen. Varje projektdeltagande verksamhet ämnar implementera dessa i sin verksamhet, i syfte att erbjuda snabbt, smart och progressivt stöd till projektdeltagare. Projektgruppen kommer att arbeta med jobbmatchning, studie- och yrkesvägledning, arbetsträning, utbildningsinsatser och andra förekommande arbetsmarknadsinsatser.