2021/00351 - React-EU - Uppsök

Diarienummer:
2021/00351
Namn:
React-EU - Uppsök
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2021/00351
Projektägare:
176 Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Malmö Stad, Enheten för arbete & studier Unga, Arbetsmarknadsavdelningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
8 184 515
Beviljat ESF-stöd:
8 184 515
Kontaktperson:
Maria Svenning
E-post:
maria.svenning@malmo.se
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Coronapandemin har inneburit att arbetsmarknaden har försämrats. Arbetslösheten har ökat i alla grupper men framförallt bland unga och utrikesfödda. Coronapandemin har drabbat de sektorer där många unga får sina första jobb, som t ex service-, hotell- och restaurangbranschen. I och med att coronapandemin i stor utsträckning har drabbat branscher där ingångsjobb är vanliga, och det samtidigt sker en strukturomvandling där exempelvis jobb inom handeln försvinner och kanske inte kommer tillbaka, finns en oro för att de unga som drabbas av arbetslöshet i samband med pandemin kommer att drabbas hårt. Risken för att bli långvarigt arbetslös är särskilt stor i grupper som sedan tidigare har svag förankring på arbetsmarknaden. Tidigare kriser har visat sig ge negativa konsekvenser för unga. Kortare utbildning och arbetslivserfarenhet gör att unga har svårt att konkurrera med äldre, mer välutbildade och erfarna arbetssökande. Unga som varken arbetar eller studerar (uvas) är en särskilt utsatt grupp. Var tionde ung person i Sverige är någon gång i sin ungdom utanför både arbete och studier. För några av dem är detta en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap. Den offentliga arbetslöshetsstatistiken underskattar andelen unga som står utan sysselsättning. Omkring en tredjedel av de unga inom gruppen uvas återfinns inte i någon nationella registerdata. Då de inte finns i några system får de inte del av de insatser som finns. Forskning visar att ju längre tid en individ befinner sig i utanförskap desto större är risken att fastna i utanförskapet.

Det är framförallt gruppen uvas projektet vill nå för att de inte ska riskera att hamna i ett långvarigt utanförskap. För att nå gruppen uvas vill projektet arbeta med uppsökande verksamhet. Under våren 2021 har Enheten för arbete och studier unga, EASU, börjat arbeta med uppsök. Projektet vill skala upp den uppsökande verksamheten för att inte fler unga ska hamna utanför samhället och riktar sig till de unga som drabbats av pandemin. Det uppsökande arbetet ska utveckla samverkan med aktörer i det lokala närsamhället samt ha uppsökare som finns ute på de arenor där unga befinner sig. Då män och kvinnor nås olika av uppsökande verksamhet kommer projektet arbeta med såväl indirekt som direkt uppsök. Det direkta uppsöket handlar om fältarbete där kontakter med unga knyts i det offentliga rummet. Det indirekta handlar om samverkansarbete med andra aktörer eller människor som har kontakt med den unge.

Förväntat resultat för projektet är att 200 unga Malmöbor skrivs in i projektet och att 150 av dessa sedan skrivs in på Ung Malmö där de erbjuds insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Ung Malmö fungerar som ett viktigt nav för unga vuxna gällande koordinering och vägledning. På Ung Malmö finns den samlade kunskapen och väl etablerade ingångar och samverkansytor till både interna och externa insatser. I praktiken innebär det att unga vuxna Malmöbor via Ung Malmö får tillgång till de statliga arbetsmarknadsinsatserna såväl som de kommunala, likväl som möjlighet att koppla på sociala insatser och öppenvård. Verksamheten erbjuder hjälp med till exempel rådgivning, arbetsmarknadscoachning, arbetsträning, praktik, studie- och yrkesvägledning och matchning mot jobb inom såväl näringsliv som kommunal verksamhet. Förväntade effekter av projektet är att arbetslöshet och utanförskap till följd av coronapandemin har motverkats. Då projektet även kommer att komma i kontakt med unga som inte skrivs in i projektet är en långsiktig effekt att gruppen uvas i Malmö minskar. Genom att nå en målgrupp som idag inte nås av insatser får fler unga ta del av vägledning och matchning vilket på sikt gör att såväl arbetslöshet som utanförskap minskas.