2021/00347 - React-EU Hässleholm

Diarienummer:
2021/00347
Namn:
React-EU Hässleholm
Projektnummer:
2021/00347
Projektägare:
Hässleholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
7 195 680
Beviljat ESF-stöd:
7 195 680
Kontaktperson:
Elaine Fribyter
E-post:
elaine.fribyter@hassleholm.se
Stödmottagare postnr:
28180
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet ämnar att mildra effekterna av pandemin på Hässleholms arbetsmarknad, genom att arbeta med kvinnor och män 18-64 år som blivit arbetssökande den 11 mars 2020 eller senare. Projektet har stort fokus på arbetsgivarnas kompetensbehov och att göra behovsundersökningar, i kombination med att anpassa förutsättningarna för deltagarna genom delaktighet och individuella insatser. Inflöde av deltagare sker delvis i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen för att fånga upp ungdomar som avslutat eller hoppat av sin utbildning, men främst i samarbete med enheten ekonomiskt bistånd. På detta vis skapar man både möjligheter till sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden, samt förutsättningar för att minska antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd i Hässleholms kommun. Insatserna som erbjuds deltagarna är individuell coachning, vissa gruppinsatser såsom föreläsningar och studiebesök för ungdomar, praktik och matchning mot studier eller arbete. Projektet ämnar också anordna ett antal rekryteringsträffar och en jobbmässa. Under de 14 månader som projektet är i genomförandefas, beräknas 200 deltagare skrivas in, varav 110 stycken är kvinnor och 90 är män. Könsuppdelningen baseras på aktuell forskning som visar på att kvinnor är missgynnade på arbetsmarknaden, och i Hässleholms kommun gäller det särskilt utrikesfödda kvinnor. Målsättningen är att minst 150 deltagare går vidare till arbete eller studier, varav minst 50 av dessa är ungdomar.