2021/00343 - FramtidWest - FutureWest

Diarienummer:
2021/00343
Namn:
FramtidWest - FutureWest
Projektnummer:
2021/00343
Projektägare:
Nätverk Westum, Nätverk Westum (Museigatan 2 3tr, Uddevalla)
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
147
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
1 847 058
Beviljat ESF-stöd:
1 237 529
Kontaktperson:
Christina Langner
E-post:
christina.langner@westum.se
Stödmottagare postnr:
45150
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet "FramtidWest – FutureWest" syftar till att öka kompetensen hos medverkande vuxen-utbildningars personal samt hos personal från företag som vuxenutbildningen samarbetar med kring framtidens yrkesutbildning och arbetsmarknaden.
Projektägare är Nätverk Westum, en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Medlemmarna samordnar vuxnas lärande från särskild utbildning för vuxna, SFI, grund- och gymnasial utbildning för vuxna, Yrkesvux, Yh-utbildningar till möjlighet för högskolestudier på distans. Vissa medlemmar genomför även uppdragsutbildning och validering.
En mycket stor förändring är på frammarsch i samhället i stort och ökar också kraven på en förändrad utbildningsvärld och Westums medlemmarnas förmåga att bibehålla och utveckla kunskaper, kompetenser och metoder inom yrkesutbildningen för att förbereda studerande på en snabb förändrande arbetsmarknad. En förändring som förstärkts av pandemin, klimatförändringar, digitala transformation, automation/AI och annan snabb teknisk utveckling.
Projektaktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, workshops, kollegialt lärande samt studiebesök lokalt, regionalt och internationellt. Med hjälp av individuell behovsinventering anpassas projektets insatser men planeras beröra ämnen såsom framtidens utbildningsformer, yrkesprofiler, arbetsplatser och metodutveckling av arbetsmiljöarbete generellt eller för vissa yrkesbranscher. Minst en föreläsning kommer ha fokus på stereotypa yrkesval.
Genomförandefasen april 2022 till mars 2023 kommer att bestå av tre olika områden, två med mer av regional karaktär (FramtidWest) och ett med av internationell sådan (FutureWest).
Det första området består av kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds alla yrkeslärare och personal som är involverad i yrkeshögskoleutbildning och yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux), både till medlemmar som är involverad i projektet samt samverkande lokala företag men även övriga medlemmar inom nätverkets medlemmar.
Det andra området kommer att utgå från att lokala vuxenutbildningen tillsammans med lokala företag ser över samarbetsmöjligheter kring yrkesutbildningen på olika nivåer.
I detta projekt har fem medlemmar valt att medverka: Skövde Vuxenutbildningen med större samverkan inom Skaraborg, Campus Västra Skaraborg i samverkan med 5 kommuner, Uddevalla Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst i samverkan av 2 kommuner och Munkedals Kommun/Kunskapens Hus. Tillsammans har de mångårig erfarenhet av genomförande av yrkeshögskoleutbildning och yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux) i samverkan med lokala näringslivet. Varje medlemsorganisation har satt sitt eget fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar att utveckla verksamheten och egen personal men även att involvera företag man redan har eller planerar ha samverkan med kring sina yrkesutbildningar.
Det tredje involverar en internationell aspekt på framtidens arbetsplats och framtidens undervisningsmetoder inom yrkesutbildningen genom internationellt kunskapsutbyte, tillgång till fler metoder och utbildningsmoduler men också studiebesök vid yrkesskolor och andra utbildningssamordnare i Europa som kommit långt inom utvecklingen av moduler för ökad yrkeskompetens.
Projektet ämnar att genom olika aktiviteter nå följande effekter både på individ- och organisations-nivå på längre sikt:
• Tillgodoseende av arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens inom kommunal yrkesutbildning ur ett hållbarhetsperspektiv
• Stärka vuxenutbildningens roll som kompetensförmedlare inom kommunen
• Adekvat kompetens hos arbetstagare för att stärka dess ställning på arbetsmarknaden
• Minskad diskriminering på arbetsmarknaden med utgångspunkt i yrkeshögskoleutbildning och yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux)
• Mindre stereotypa yrkesgrupper ur ett jämställdhetsperspektiv
• Ökad tillgänglighet av utbildning med hjälp av digitalisering och modulundervisning
• Hållbart arbetsliv genom stärkning av arbetsmiljö- och jämställdhetsaspekt inom vuxenutbildning
• Vuxenutbildningen en attraktiv arbetsgivare med möjlighet till kompetensutveckling och samverkan genom internationellt kunskapsutbyte som del av kompetensutvecklingsarbete

Projektet ska bidra till långsiktigt att öka förutsättningen för våra medlemmar att skapa flexibla och individualiserade utbildningar som tillgodose arbetsmarknadens behov som bygger på ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen och att skapa morgondagens anställda med fokus på framtida arbetsmetoder, yrkesprofiler, arbetsförhållanden i samarbete med lokala näringslivet och europiska partner.