information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00342 - PRIA,PositivRiktningIArbetsliv

Projektnummer:
2021/00342
Projektägare:
Sjuhärads samordningsförbund, Sjuhärads samordningsförbund
Namn:
PRIA,PositivRiktningIArbetsliv
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
506
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
9 248 829
Beviljat ESF-stöd:
6 277 944
Kontaktperson:
Anna Fagefors
E-post:
anna.fagefors@sjusam.se
Stödmottagare postnr:
50338
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

20220101-20230430 pågår Projekt Positiv Riktning i Arbetsliv, PRIA, med olika kompetensutvecklingsinsatser som utvecklar både deltagande kvinnor och män samt de offentliga arbetsgivare som medverkar. När individuella och organisatoriska förutsättningar samspelar positivt på arbetsplatser får befintlig personal möjlighet till att stärka sin psykiska hälsa, kompetent personal väljer i högre grad att stanna kvar och nyrekrytering underlättas till en attraktiv arbetsplats. 475 kvinnor och män kommer att delta.

Den första månaden är Analysfas med mål att tillvarata anställda kvinnors, mäns och arbetsplatsers behov samt skapa god grundstruktur med förutsättningar för effektivt genomförande genom väl anpassade, och efterfrågade utbildningar. Syftet är förberedelser som bidrar till att i genomförandet genomföra planerade utbildningsinsatser samt nå projektets mål och syfte.

Genomförandefas pågår sedan i 15 månader varav sista månaden används till avslut av projektet på sätt som gynnar implementering och fortsatt tillämning av vunna kunskaper. Utbildningar genomförs med externa och interna utbildare. Främsta delen riktas till kvinnor och män i definierade grupper, som ledningsgrupper och arbetsplatser med förändringsprocesser kopplade till ledning. Detta eftersom det visat sig vara framgångsrikt att verka på flera nivåer parallellt.

Vissa utbildningar sker till individer i löst sammansatta grupper (med deltagare från olika arbetsplatser och med olika arbetsgivare. Dessa grupper kan vara öppna för medverkan även för målgrupp ur PO2, eftersom de kan genomföras på lika villkor och utan att exkludera personer som ännu inte har någon arbetsplatstillhörighet.
Projektet erbjuder utbildningar enligt olika koncept med inriktningar som stärker varandra:

ACT, Acceptance Commitment Training, har evidensbaserat samband mellan ökad psykisk hälsa och psykologisk flexibilitet, bättre emotionellt välmående, ökad tillfredsställelse i arbetslivet samt högre livskvalitet. Utbildningen medför att kvinnor och män bättre kan hantera livspusslet, får starkare förutsättningar att bli kvar på sin arbetsplats eller hantera ev omorganisation/ omställning. Arbetsplatsen gynnas genom mindre sjukfrånvaro och att färre söker sig bort. Utbildningar ges av anställd personal och genom köpta tjänster.

Processledarutbildning och kompletterande utbildningsinsatser kopplade till suntarbetslivs metod Chefoskopet ger stöd att förbättra organisatoriska förutsättningar. Uppdragsutbildning lär upp ledare som har mod och vilja till förändring, vilka sedan håller samman olika kunskapsdelar om organisatoriska förutsättningar, jämställdhet mm i den egna organisationen. Punktutbildningar och workshops till ledningsgrupper, chefer, HR och marknadsavdelningar och medarbetare. Processledaren agerar för ett hållbart utvecklingsarbete som intern konsult och medverkar till att gå från kartläggning till handling.

För personal i vård- och omsorgsarbete finns insatser i en tvådelad trappa. Den ena delen är enbart tillgänglig på kliniknivå samt dess berörda ledning, hr-funktion etc hos SÄS, Södra Älvsborgs Sjukhus. I den andra delen, värdskap till anställd personal inom koncept Män i Hälsa, får hela arbetslag gemensam kompetensutveckling kring värdeskapande ur fem angelägna perspektiv baserat på deras yrkesroll samtidigt som de lär sig att kommunicera sitt yrke som attraktivt och engagerande.

Vidare sker metodutveckling och erfarenhetsutbyte kring utbildningsmetoder i nätverksform. Med personal som faciliterar anpassning, spridning och implementering ökar förutsättningarna för fortsatt tillämpning bortom projektet. Systematiskt stärks också medvetenheten för hur bättre förutsättningar kan skapas på olika arbetsplatser samt hur samhällets normer påverkar vårt eget synsätt och beteende- och hur vi kan påverka normer positivt. Påverkansarbetet och samverkan stärks regionalt, nationellt och internationellt.

Mål med genomförandefasen är att
- Deltagande kvinnor och män får ökad kompetens som stärker deras ställning på arbetsmarknaden
- Kvinnor och män inom vård och omsorgsyrken ökar statusen för sitt arbete.
- Deltagande kvinnor och män får ökad kunskap som bidrar till att bryta arbetsplatsers negativa normer och strukturer.
- Metodstimulerande processarbete som stärker tillämpning och implementering.
- Överlämna Män i Hälsa till en nationell aktör med styrka nog att varaktigt förvalta, vidareutveckla och sprida konceptet

Syftet med genomförande är att individer, grupper och organisationer med komplexa uppdrag i offentlig sektor har arbetssätt och förutsättningar som möjliggör för kvinnor och män att jämställt och hållbart producera de tjänster som behövs och samtidigt bibehålla sin hälsa över tid på en arbetsmarknad med balanserad, löpande tillförlitlig, kompetensförsörjning.

Under avslutsmånaden april 2023 kommer resultat att sammanställas och publiceras för spridning till samverkansparter och intressenter. Fortsatt tillämpning sker sedan av de delar som är framgångsrika och implementeras för Positiv Riktning i Arbetslivet för offentliganställd personal.