information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00335 - Kompetensutveckling med TRS

Projektnummer:
2021/00335
Projektägare:
Trygghetsrådet TRS, Trygghetsrådet TRS
Namn:
Kompetensutveckling med TRS
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
660
Projektperiod:
2021-11-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
27 044 118
Beviljat ESF-stöd:
18 118 956
Kontaktperson:
Anna Kleis
E-post:
anna.kleis@trs.se
Stödmottagare postnr:
11357
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

TRS är en omställningsorganisation som har arbetat med omställning och kompetensutveckling för våra anslutna organisationer sedan 1972. Vår vision är att alla har ett jobb, har rätt kompetens och är anställningsbara. TRS har lång erfarenhet av att driva kompetensutvecklingsprojekt riktat till individ, verksamhet, yrkesgrupper och bransch. Vi tillämpar ett systematiskt arbetssätt som inkluderar behovsinhämtning, analys, planering, genomförande och utvärdering. För att säkerställa att insatserna möter framtida kompetenskrav hos våra anslutna branscher både för individ och olika yrkesgrupper genomför TRS återkommande och systematisk inhämtning.
Tydligt är att branscherna som omfattas av vårt omställningsavtal - scenkonsten, idéburen och ideell sektor - är särskilt hårt drabbade av pandemin. Ett ESF -projekt inom ramen för TRS skulle bidra till ökad och relevant kompetens hos sysselsatta kvinnor och män i våra anslutna branscher utifrån arbetsmarknadens och den enskildes behov och framtida krav. Ett ESF-projekt skulle också bidra till en större effekt för fler och skulle möjliggöra fler kompetensutvecklingsprojekt riktade till individ, verksamhet och bransch än vad TRS egna resurser räcker till.

Utifrån gjorda behovsinhämtningar framträder nedan:
- Verksamheter inom TRS omställningsavtal behöver ur ett organisatoriskt perspektiv åstadkomma en hållbar kompetensförflyttning inom digital transformation, förändringsledning och hur man skapar förutsättningar för den hållbara arbetsplatsen. Tydligt är att pandemin tillsammans med samhällsförflyttningar inom hållbarhet och digitalisering medfört helt ändrade kompetenskrav, ur ett organisatoriskt perspektiv.
- Det finns en risk att verksamheter och organisationer inom civilsamhället försvinner på sikt på grund av kompetensbrist eller för att man måste säga upp sin personal för att man har svårigheter med att finansiera kompetensförflyttningarna.
- Det har också visat sig att verksamheter inom TRS branscher har svårigheter med att formulera och komma fram till vilken kompetens som ska utvecklas och varför.
- På yrkesgruppsnivå – scentekniker och pedagoger – finns kompetenskrav inom digitalisering kopplat till respektive yrkesroll. Scenkonstbranschen - som stängdes ned helt under pandemin - har tappat en del kompetens och det är svårt för scenteknikerna att hålla sig uppdaterade i relation till den teknikutveckling och digitalisering som sker. Digitaliseringen sker snabbt och det är också kostsamt och tidskrävande att genomföra utveckling. Detta gäller såväl anställda scentekniker som frilansande. Pedagogerna förväntas genomföra och leda utbildningsinsatser på distans och med digitalt stöd nu. Tydligt är att det finns ett starkt behov av att stärka pedagogerna i deras roll men också att reflektera över erfarenheterna som gjorts under pandemin.
- Erfarenheter utifrån från TRS omställningsstöd visar att många har halkat efter vad gäller digital kompetens. Utifrån ett individperspektiv behövs alltså kompetensutveckling för att öka den digitala kompetensen.

TRS vill möjliggöra kompetensförflyttningar för cirka 120-180 nyckelpersoner inom förändringsledning, digital transformation och en hållbar arbetsplats genom att stärka deras kompetens med olika insatser. Genom ett utvecklat digitalt stöd som stöttar i arbetet med kompetensfrågor både nu och i framtiden. Målet är att organisationerna ska vara rustade att för att hantera förändrade kompetenskrav, ha förmågan att arbeta hållbart, ha strategier på plats för förändringsarbete och transformation. Målet är också att tillhandahålla ett enkelt digitalt verktyg som stöd för arbetet.
Ytterligare mål är en stärkt scenkonstbransch som kan leverera scenkonst som utnyttjar teknikens och digitaliseringens möjligheter på allra bästa sätt inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Det bidrar till att skapa livskraft i branschen samt att stärka de tekniker som finns där. Men också ökad livskraft i de branscher (specas TRS) där pedagogrollen återfinns. Samt att uppdragsutbildningarna lever kvar i någon form och kan återanvändas.
Ytterligare vill vi se att individer blir stärkta på arbetsmarknaden genom individanpassad och behovsstyrd kompetensutveckling främst inom digitalisering. Vilket också ska leda till att verksamheterna stärker sin gemensamma digitala kompetens för ökad livskraft.
Detta vill vi åstadkomma!