information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00334 - Affärskompetens Effekt

Projektnummer:
2021/00334
Projektägare:
Affärskompetens Sverige, Affärskompetens
Namn:
Affärskompetens Effekt
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1500
Projektperiod:
2021-11-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
17 095 050
Beviljat ESF-stöd:
11 812 088
Kontaktperson:
Sara Hellberg
E-post:
sara.hellberg@affarskompetens.se
Stödmottagare postnr:
80320
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Affärskompetens Sverige tillsammans med Företagarna Sverige vill säkra anställdas livslånga lärande samt småföretagens långsiktiga kompetensförsörjning inom digitalisering och hållbarhetskompetens. Projektet kommer att arbeta med att utbilda arbetsgivare/företagsledare och anställda inom småföretag. Kompetens inom strategiskt ledarskap är en viktig förutsättning för att bättre kunna möta förändrade arbetsvillkor eller förändrad sysselsättningsstatus. Vi vill utveckla ett starkt stöd för att upptäcka och arbeta med kompetensglapp hos deras anställda. Projektet ska erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till sysselsatta individer i småföretag i Sverige. Effekterna väntas också bli att attityden till livslångt lärande ökar i Sverige hos en målgrupp som i regel inte kompetensutvecklar sig kontinuerligt. Samt att individerna stärker sin ställning på arbetsmarknaden i den nuvarande anställningen, men också vid en eventuell förflyttning. Genom projektet så kommer vi också nå en ökad strategisk medvetenhet hos de många arbetsgivare och företagsledare för småföretag, de som fortfarande är de som vill växa och anställa mest. Projektet kommer alltså att kunna höja kunskaper hos minst 1500 individer som är anställda i ca 800 småföretag i hela Sverige.
Projektet handlar också om att vill bidra till att andra aktörer ser och förstår småföretags situation och behov när det gäller långsiktig kompetensförsörjning. I vårt projekt vill dela med oss av de resultat och erfarenheter vi har sett och kommer att se på ett enkelt och tilltalande sätt för exempelvis regioner, kommuner, branschorganisationer, utbildare, andra projekt, med flera. I en värld med snabba förändringar kommer kunskap och dagligen uppdaterade fakta vara mycket viktig för andra som vill stödja småföretagen i sin långsiktiga kompetensförsörjning. Projektet kommer alltså att höja kunskaper om småföretag och deras kompetensbehov hos minst 25 andra aktörer i Sverige.
Affärskompetens Sverige kommer att ha ett nära samarbete och arbetssätt med organisationen Företagarna Sverige. Tillsammans kommer vi att skapa en stark koppling och förankring till företagen i hela Sverige. Tidigare har den fysiska begränsningen funnits för att skala upp, nu skapar digitalt arbetssätt stora förutsättningar att verka nationellt.

Bakgrund
Småföretagens roll - en betydelsefull tillväxtmotor.
I Sverige finns 1 166 602 företag, och 99,4 procent av dessa är företag med 0–49 anställda (Ekonomifakta 2021). Alltmer fokus och hopp sätts till småföretagen. Det svenska företagandet består nästan helt av små och medelstora företag, varav solo- och mikroföretagen utgör 96,4 %. Småföretagen är motorn för tillväxt och nya jobb. Det är de som ökar den svenska och europeiska konkurrenskraften. Tillsammans står småföretagen för 45 % av den totala sysselsättningen. Arbetsmarknadens struktur förändras. De mindre företagen ökar sin andel av antalet företag och de större företagen minskar antalet anställda. Fyra av fem jobb skapas i företag med under 50 anställda (organisationen Företagarna). Till detta kan man även lägga Tillväxtverkets undersökning där man konstaterar att 68 % av småföretagen i Sverige vill växa och att drygt vart fjärde småföretag tror att de kommer att ha fler anställda på tre års sikt. Småföretagen kan därmed tydligt ses utgöra en av de viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt och utveckling av nya arbeten.

Det finns en problembild när det kommer till småföretagens behov av kompetensutveckling. Företagen verkar på en marknad med hög förändringstakt och det ställer stora krav på anpassning och omställning. Det handlar om oförutsedda händelser som inte minst de senaste årens pandemi bjudit på. Det handlar också om andra stora trender som globalisering, automatisering, teknisk utveckling och klimatförändringar. Den höga förändringstakten gör det också helt nödvändigt att utbildningar och även utbildningssystemet utvecklas i relation till det omgivande samhället och till företagens aktuella behov. World Economic Forum uppskattar exempelvis att hela 65 procent av dagens lågstadieelever kommer att ha yrken som inte existerar idag. Det innebär givetvis att det är svårt att veta exakt vilken kunskap som kommer att krävas i framtiden. Vi kan däremot vara säkra på att många av dagens kunskaper bortom kärnämnena riskerar att passera bäst före-datum, och att många arbeten kommer att kräva förmågan att agera problemlösare och att tänka nytt.

Kortfattad beskrivning av insatserna
Projektet kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till arbetsgivare/företagsledare och anställda i småföretag i Sverige. Genom att höja kompetenser hos medarbetare och ledare i småföretag kan företagen möta de behov som förändrade kompetenskrav inom företagarämnen innebär. Projektet kommer ta fram verktyg, metoder och former för livslångt lärande som svarar mot individens- och verksamhetens behov av stöd för att hantera omställningar. Målgruppen småföretag med 0–49 anställda, vilka tidigare i väldigt liten omfattning tagit del av kompetensutveckling, kommer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vår ambition är också att regioner, kommuner och andra aktörer får uppdaterad kunskap om och samverkar kring småföretagens långsiktiga utbildningsbehov.