2021/00331 - Demokratisk digitalisering

Projektnummer:
2021/00331
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Region väst, staben VO Arbetssökande och VO Arbetsgivare
Namn:
Demokratisk digitalisering
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
8000
Projektperiod:
2021-11-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
20 743 211
Beviljat ESF-stöd:
13 829 211
Kontaktperson:
Anders Åkerström
E-post:
anders.akerstrom@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Demokratisk digitalisering - att möta medborgaren

Teknologiska och samhälleliga förändringar medför alltid både möjligheter och utmaningar. En stor samtidsutmaning är det ökande glappet mellan efterfrågan på digital kompetens och befolkningens faktiska digitala färdigheter. Den primära målgruppen för projektet Demokratisk digitalisering – att möta medborgaren är arbetsförmedlare. Arbetsförmedlare kombinerar en å sidan stor potential att bidra till hållbarhet och demokrati genom att säkra arbetssökandes tillgång till digitala statliga tjänster med en å andra sidan stor egen utsatthet för teknisk och organisatorisk omställning. Arbetsförmedlare tillhör första linjens offentliga tjänstemän, en yrkeskategori som spenderar en stor del av sin arbetstid i direkt kontakt med medborgare. Många av Arbetsförmedlingens inskrivna har svårt att tillgodogöra sig service digitalt och deras tillgång till Arbetsförmedlingens tjänster är därmed beroende av arbetsförmedlargruppens förmåga att lösningsfokuserat och pedagogiskt lotsa genom digitala kanaler och verktyg.

Arbetsförmedlaryrket går samtidigt en föränderlig framtid tillmötes. Arbetsförmedlingen har de senaste åren varit under reformering, med konsekvenser både för personalstyrkans storlek och arbetsuppgifter. Arbetsförmedlarkompetens efterfrågas av fristående leverantörer av arbetsförmedlingstjänster, med egna digitala system för dokumentation och kommunikation. Parallellt med detta förändras yrket på Arbetsförmedlingen i snabb takt, från traditionell arbetsförmedling till ett mer avgränsat myndighetsuppdrag med färre anställda och där tidigare kompetens kopplat till nätverksbyggande på arbetsmarknaden förlorar i värde, medan digital kompetens efterfrågas i högre grad.


Att möta digitaliseringen genom att öka förmågan till anpassning

Förmågan till digitalisering är en avgörande framgångsfaktor på organisations- och samhällsnivå, men även på individnivå spelar digital kompetens en allt mer central roll för framgång på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlares digitala kompetens, och inte minst deras förmåga att möta nya digitala krav, kommer vara avgörande för deras förmåga att stå starka på arbetsmarknaden. Digitala färdigheter är också en förutsättning för att arbetsförmedlare ska kunna bidra till statens förmåga att leverera service i en digitaliserad värld. Deras föränderliga situation avseende både arbetsgivare och rollbeskrivning innebär att deras behov av digital kompetensutveckling handlar om generell digital kompetens, om förmågan att kunna möta en digitaliserad arbetsmarknad och att på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt svara mot de digitala utmaningar som föreligger, snarare än om specifika kunskaper i avgränsade digitala verktyg. En kompetensutveckling med förmåga att stärka arbetsförmedlares ställning på arbetsmarknaden behöver syfta till ökad generell anpassningsförmåga till digitala arenor.

Målet med Demokratisk digitalisering – att möta medborgaren är därför att verka för att öka arbetsförmedlares självförtroende och problemlösningsförmåga på digitala arenor. Förväntade konsekvenser av en sådan kompetenshöjning är att arbetsförmedlare står stärkta på en föränderlig arbetsmarknad, samt att de kan bidra till Arbetsförmedlingens digitalisering genom sin förmåga att framgångsrikt möta arbetssökande på digitala arenor, oavsett den arbetssökandes digitala kompetens.


Datadrivna och individanpassade utbildningsaktiviteter genom teknikförstärkta lärmoduler

Projektets förutsättningar att lyckas med en så utmanande ansats som generell kompetensutveckling bygger på samverkan med experter inom lärande, med stor erfarenhet inom området digital kompetens och nyttjandet av digital teknik. KTH:s forskningsgrupp för teknikförstärkt lärande ingår som samverkanspart i projektet. Samverkan medför även möjligheten att erbjuda undervisning genom verktyget the Open Learning Initiative (OLI) som forskningsgruppen förfogar över, och därmed att på ett effektivt sätt kunna ta fram interaktivt kursmaterial som erbjuder individuell datadriven återkoppling till både studiedeltagare och kursutvecklare. OLI-verktyget har visats möjliggöra förbättrade studieresultat samtidigt som det skapar förutsättningar för vidareutveckling av kursmaterial.

Inom ramarna för projektet utvecklas utbildningstjänster i form av lärmoduler med hjälp av OLI-verktyg. Dessa lärmoduler nyttjas i utbildningsaktiviteter. Implementeringen av utbildningsaktiviteterna samverkas mellan projektägare i Region Väst, verksamhetsområde Direkt och sektionen för digitalt engagemang, samt HR, med plan att erbjuda 8 000 arbetsförmedlare möjlighet till individuell digital återkoppling. Vidare utbildningsinsatser genomförs utifrån behovsbild med hjälp av analyser under projektets inledande fas. Tidiga kartläggningar indikerar att ungefär 4 000 arbetsförmedlare kommer att få ytterligare ett utbildningserbjudande, och under analys- och planeringsfas kommer en tydlig plan för utrullning att tas fram. Projektets genomförandefas handlar om att motivera och stötta de individer inom arbetsförmedlargruppen som har behov av att tillgodogöra sig kursmaterialet på ett sätt som leder till ökad generell kompetens på kort och lång sikt. Tydlig organisatorisk förankring genom avdelningsövergripande samverkan skapar även förutsättningar för att projektaktiviteterna ska leda till långsiktig kompetensförsörjning på myndigheten.

Projektet genomförs i samverkan med ett flertal offentliga aktörer, varav flera arbetsgivare för första linjens tjänstemän, med delvis liknande situation som arbetsförmedlargruppen. Samverkan innebär förutsättningar att anpassa utbildningstjänster brett, samt att öppna för utbildningsaktiviteter hos samverkansparter. Den innebär även en möjlighet att redan under denna projektperiod förbereda för nästa steg inom ramen för hela Demokratisk digitalisering, med inriktning mot alla arbetssökande individer i befolkningen som har behov av kompetensutveckling för att kunna tillgodogöra sig digitalt tillhandahållna välfärdstjänster och offentlig service.


Hållbar digitalisering – strukturomvandling med bibehållen delaktighet

Utvecklingen av evidensbaserade kompetensutvecklingsmetoder i samverkan med andra offentliga aktörer innebär goda förutsättningar för arbetsförmedlare och andra liknande yrkesgrupper att ta del av kompetensutvecklingsinsatser och därmed stärka både sig själva och sina arbetsgivares digitaliseringssatsningar. Demokratisk digitalisering – att möta medborgaren ska därmed även ses som en kompetensförsörjningsstrategi i linje med regeringens digitaliseringsstrategi, som skapar förutsättningar för statens kompetensförsörjning och hållbar digitalisering under en period av strukturomvandling. Digitalt stärkta arbetsförmedlare står genom sin kompetens starka på arbetsmarknaden, trots utsatthet för organisatorisk och teknologisk omställning. Genom att arbetsförmedlares digitala förmåga stärks förbättrar Demokratisk digitalisering – att möta medborgaren situationen både för de arbetsförmedlare som vill vara kvar på Arbetsförmedlingen, de som vill behålla arbetsförmedlarrollen men utföra den hos en fristående aktör, och de som vill fortsätta sin yrkesbana inom staten hos en annan myndighet.

Ett delsyfte med projektet är att förbereda för ytterligare ett steg i riktning mot hållbar och demokratisk digitalisering genom att fungera som startpunkt för ett ännu bredare erbjudande av generell digital kompetensförsörjning. Projektets planerade uppföljning avses riktas brett till arbetssökande med behov av ökad förmåga och tillit för att kunna tillgodogöra sig välfärd via digitala kanaler och verktyg, i linje med Sveriges stora och tidiga satsning på utbyggnaden av bredband, men med fokus på generell digital kompetens. Inom ramen för nästa steg planeras även en översyn av användarvänligheten i Arbetsförmedlingens digitala erbjudanden och tjänster, för att minska glappet mellan kompetenskrav och förmåga genom att satsa på ökad tillgänglighet.