2021/00329 - BIP, VTA och samverkan

Projektnummer:
2021/00329
Projektägare:
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Namn:
BIP, VTA och samverkan
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
14 349 108
Beviljat ESF-stöd:
9 744 078
Kontaktperson:
Mattias Bergström
E-post:
mattias.bergstrom@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58220
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet BIP, VTA och samverkan består av fyra delprojekt:

1. BIP-samverkan
2. VTA/CSR (vägen till arbetsgivarna och corporate social responsibility)
3. Systemdesign för stärkt samverkan
4. Pilottest av Välfärdsguiden och algoritmen Pathway generator

... och syftar till att stärka kompetensen hos såväl medarbetare, deltagare och beslutsfattare hos Samordningsförbunden, dess medlemmar och samverkanspartners samt genomföra pilottest av Välfärdsguidens AI - Pathway generator. Varje del är fristående samtidigt som helheten kan kopplas samman som nya kompletterande delar i det samordnings- och samverkansarbete som pågått sedan 2017 hos förbunden och som beskrivs som Bro-modellen.

Med stöd från användarinvolvering, erfarenhetsutbyte och den senaste forskningen vill samordningsförbunden verka för ökad social hållbarhet, en inkluderande arbetsmarknad och effektivare resursanvändning i offentlig sektor. Metodiken och mätverktyget från den danska studien BIP har visat att vi, med relativt enkla medel, kan höja kvaliteten i våra tjänster. I kombination med VTA/CSR kan betydligt fler nå målet egen försörjning, även från de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Flera förbund visar också att arbetssätt och kunskap från systemdesign/tjänstelogik stärker förmågan till samordning och samverkan, vilket i sin tur skapar förutsättningar för strukturella förändringsprocesser och möjligheten att nå många fler än vad ett enskilt projekt eller en ensam aktör förmår göra på egen hand. Vi står också inför ett paradigmskifte när ny teknik, AI, ger oss chansen att skapa en helt ny typ av stödsystem och här vill vi fortsätta utveckla det samarbete som vuxit sig starkt kring idén Välfärdsguiden.

Genom projektet hoppas vi få chansen att utbilda cirka 400 medarbetare/arbetsgivare och beslutsfattare, vidareutveckla vårt stöd till arbetsgivare samt genomföra de första pilottesterna av Välfärdsguidens AI, Pathway generator.

Detta blir också ett viktigt steg för samverkan mellan förbunden i Östra Mellansverige. Medlemmarna ser allt mer hur de utmaningar vi möter behöver hanteras både lokal, regionalt och nationellt för att samordning och en väl fungerande helhet ska kunna uppnås. Genom att samarbeta regionalt kan vi effektivisera dessa förändringsprocesser, utbyta erfarenheter och sprida goda exempel. Vi ser redan nu att vi når ökad kvalitet i våra tjänster och det uppföljnings- och analysarbete som pågår. Något som i sin tur skapar bättre underlag för de beslut som behöver tas i strävan att nå en väl fungerande välfärd och ökad inkludering.