2021/00328 - #Vägled - Kompetens!

Projektnummer:
2021/00328
Projektägare:
Region Uppsala, Region Uppsala, Regionkontoret, Avdelning för regional utveckling
Namn:
#Vägled - Kompetens!
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1250
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
15 225 775
Beviljat ESF-stöd:
10 150 209
Kontaktperson:
Lennart Svanström
E-post:
lennart.svanstrom@regionuppsala.se
Stödmottagare postnr:
75135
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

De fem regionerna i Östra Mellansverige; Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland, vill med projekt #Vägled - Kompetens! fokusera på höjd kompetens inom vägledning för anställda och chefer inom kommunernas utbildnings- och arbetsmarknadsenheter, folkhögskolor, näringslivets stödjande aktörer samt relevanta företag. Projektets syfte är att öka kompetensen inom vägledning för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS.

#Vägled - Kompetens! ska stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män som ansvarar för, eller arbetar, inom utbildning och arbetsmarknad med vägledning till unga och vuxna om studie- och yrkesval. Kompetensutvecklingsinsatserna ska bidra till att stärka målgruppens kunskaper om framtidens kompetenser och kompetensförsörjning så att de kan vägleda unga och vuxna till att göra underbyggda studie- och yrkesval och därmed bidrar till att stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Projektet har även fokus på höjd kompetens och medvetenhet kopplade till roller och ansvar kring styrning, ledning och samordning av vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå och att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval, vilket tillsammans är en förutsättning för att få en väl fungerande och relevant vägledning.

För att förbättra vägledningen för en långsiktigt hållbar arbetsmarknad i Östra Mellansverige kommer projektet fokusera på tre områden för projektets kompetensutvecklingsinsatser

- Breddat ansvar för vägledning
- Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning
- Förbättrad vägledning för individer med särskilda behov.

De tre områdena i korthet:

Breddat ansvar:
Kompetensen om vägledning samt dess betydelse för kvinnors och mäns möjligheter att göra väl underbyggda studie- och yrkesval som leder till ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden måste öka i hela styrkedjan kring utbildning, dvs politiker, ledning, lärare och vägledare. Genom att erbjuda kompetensutveckling till personer på lednings- och förvaltningsnivå samt företrädare för arbetsmarknaden och olika branscher kan relevansen för vägledningen stärkas så att vägledning blir ett gemensamt ansvar och centralt i det operativa arbetet. Det breddade ansvaret, som vi arbetar med i projektet, innebär att ansvaret för studie- och yrkesvägledningen inte bara är ett ansvar för skolan utan att det även ligger på arbetslivssidan. Arbetsgivare har ett ansvar i samverkan med skolan att göra sig kända och attraktiva hos de som ska göra ett studie- och yrkesval. Projektet kommer därför även att arbeta med kompetensutvecklingsinsatser kring vägledningens betydelse för arbetsgivarnas strategiska kompetensförsörjning och vikten av samarbete skola-arbetsliv och företagens eller de offentliga organisationernas delaktighet i detta.

Kunskap om arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.
Kompetensen hos kvinnor och män som arbetar med vägledning om framtidens kompetenser och behoven på arbetsmarknaden måste öka och ständigt uppdateras. Genom att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring arbetsmarknaden och dess snabba utveckling samt erbjuda kompetensutvecklingsinsatser kring arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning till relevanta målgrupper kan vi säkerställa att vägledningen är tidsenlig och följer med den utvecklingen som sker inom arbetsmarknaden.

Förbättrad vägledning för individer med särskilda behov.
Kompetensen kring bemötandet av individer med särskilda behov behöver öka. Därför är det synnerligen viktigt att ha en väl utvecklad vägledning för dessa målgrupper för att ge alla samma förutsättningar vilket i sin tur leder till ökad grad av inkludering. Vi vill kunna erbjuda specifika kompetensutvecklingsinsatser, som bygger på evidensbaserad forskning, till kvinnor och män som vägleder dessa grupper.

Den primära målgruppen för projektets kompetensutvecklingsinsatser är bland annat personal inom studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltning, folkhögskolor och vuxenutbildning, hos både kommunala och fristående aktörer samt representanter från arbetslivet. Projektet har en bred ansats och målet är att nå hela styrkekedjan från styrning och ledning till de som arbetar på individnivå. Vi beräknar att projektets kompetensutvecklingsinsatser kommer att nå 2500 individer i Östra Mellansverige.