2021/00320 - SMAIL

Diarienummer:
2021/00320
Namn:
SMAIL
Projektnummer:
2021/00320
Projektägare:
Samordningsförbundet Uppsala län, Samordningsförbundet Uppsala län
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
143
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 503 242
Beviljat ESF-stöd:
3 708 012
Kontaktperson:
Karolina Eriksson
E-post:
karolina.eriksson@finsamuppsala.se
Stödmottagare postnr:
75185
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Den ökade långtidsarbetslösheten innebär att fler kvinnor och män är beroende av mycket stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden, ett stöd som idag inte erbjuds inom Arbetsförmedlingens försorg. I stället finns ett ökat tryck på anställda kvinnor och män inom Uppsala läns kommuner att genom arbetsmarkandsförvaltningar och socialtjänst stötta individer ut mot arbete.

Med bakgrund av Arbetsförmedlingens pågående strukturomvandling genom omdaningen av den nationella arbetsmarknadspolitiken parallellt med Coronapandemin har behovet ökat av särskilda satsningar inom de områden som syftar till att ge stöd åt individer att återgå eller närma sig arbetsmarknaden.

För att kunna hantera utmaningarna i ekonomi och arbetsmarknad kommande år och utgöra ett relevant stöd till kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden ser vi att professioner som arbetar nära individer med stort behov av stöd för att komma ut i arbetslivet behöver rustas med kunskap.

Med bakgrund av detta avser Samordningsförbundet i Uppsala län att genom kompetensutvecklingsinsatser, som vänder sig till kvinnor och män med arbete inom arbetsmarknadsområdet inom Uppsala läns kommuner, öka förutsättningarna för att de ska erbjuda ett likvärdigt och jämlikt stöd till individer att komma ut i arbete. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat säkerställs att kvinnor och män erbjuds likartat stöd oavsett kön, etnicitet eller funktionshinder.

Samordningsförbundet har tagit fram ett verktyg för progressionsmätning, det kallas SMAIL – Skattning Mot Arbete I Länet. Verktyget inspireras av ett utvecklingsarbete från Vaeksthusets forskningscenter i Danmark där sju indikatorer har identifierats till att vara särskilt betydelsefulla för att individer ska komma ut i arbete, Beskæftigelses Indikator Projektet, BIP. De sju indikatorerna som SMAIL bygger på är:

1. Individens tro på att få ett jobb
2. Kunskap om arbetsmarknaden
3. Målmedvetenhet
4. Samarbetsförmåga
5. Hantering av vardagen
6. Hälsa och hantering av hälsan
7. Jobbsökningsbeteende

Genom att individen genomför en skattning av nuläget gällande de sju indikatorerna var 13:e vecka, identifieras de områden särskilda insatser eller aktiviteter bör sättas in, och individen ökar sina möjligheter att nå eller återgå till arbete.

I projektet kommer utbildningsinsatser ske i kombination med handledning och kontinuerlig uppföljning. Med arbetsmarknadsfokus och med förändringskapacitet för att skruva på processer genom hela projektet kan verktyget ställa om utifrån de förändringar som sker i samhället samt utifrån lokala förutsättningar och behov. Anställda kvinnor och män inom länets kommuner blir utbildade till SMAIL-utbildare som i sin tur kan utbilda fler eller nya medarbetare till användare av verktyget. Detta ger en pärlbandseffekt som leder till att deltagande kommuner efter projektets slut äger sin egen kompetensutvecklingsprocess lokalt genom egna utbildare. Verktyget kommer vidareutvecklas under projekttiden genom dels ett nätverk där alla användare kan dela erfarenheter, dels genom en referensgrupp med syfte att förfina och vidareutveckla verktyget. Genom att både samverka och nätverka kan alla anställda som utbildats i SMAIL ge stöd åt varandra och hitta vägar framåt utifrån de lokala behov som uppstår.

Genom kompetensutvecklingsinsatsen ges anställda inom Uppsala läns kommuner möjlighet att stärka sin kunskap och därmed sin ställning på arbetsmarknaden. Projektet skapar därmed effektiva processer som gynnar vidareutveckling av det verktyg ansökan avser, stärker anställda kvinnor och män i deras profession och ökar möjligheten för kvinnor och män med behov av stöd att komma ut på arbetsmarknaden.