2021/00316 - Kompetenslyft Restaurang

Diarienummer:
2021/00316
Namn:
Kompetenslyft Restaurang
Projektnummer:
2021/00316
Projektägare:
Centrum för Informationslogistik/Campus Ljungby, Campus Ljungby
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2022-01-03 - 2023-03-31
Total projektbudget:
4 032 035
Beviljat ESF-stöd:
2 736 007
Kontaktperson:
Maria Holmén
E-post:
maria@campusljungby.se
Stödmottagare postnr:
34160
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet riktar sig till ledning och medarbetare inom restaurangbranschen i Småland med fokus på Kronoberg.
Övergripande mål med detta projekt är att kompetensutveckla befintlig personal, höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare och stärka positionen inom ramen för nuvarande anställning. Parallellt vill vi stötta de privata näringsidkarna och den offentliga sektorn i sitt arbete att behålla personal och öka attraktivitet som arbetsgivare och få in nya medarbetare till branschen. Detta kommer projektet göra genom:
• Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ert företag.
• Validering som visar vilken kompetens som finns hos medarbetarna och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Målet är att deltagare som valideras ska nå kompetensbevis/gesällbrev.
• Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas som t ex samt riktade utbildningar inom olika områden t ex inom hygien, råvarukunskap, menysammansättning, ledarskap och gruppdynamik samt fortbildning inom gastronomisk fortbildning (dessa tas fram i samband med strategiska kompetensbehovsanalysen) för att behålla och utveckla branschen.
• Samt ge ledare och entreprenörer inspiration och kunskap att ta sin verksamhet vidare.
Målet är att höja kompetensen hos de individer (både kvinnor och män) som får del av projektets aktiviteter och därigenom stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Men också tillse arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Dessa övergripande mål avser att bidra till en regional utveckling, förnyelse av restaurangbranschen samt en ökad konkurrenskraft som gör att regionens restaurangidkare (och medarbetare) och därmed regionen och dess medborgare kan gå stärkta ur den krisperiod som tidigare rådigt.
Även innan pandemin slog till var kompetensbrist inom besöksnäringen en stor utmaning – men nu har bristen utvecklats till en kris som bromsar upp branschens återhämtning. Under pandemin har även en stor flykt från branschen skett.
Med detta projekt vill vi kompetensutveckla befintlig personal och höja status på yrkesrollerna samt ge möjlighet att utvecklas vidare. Parallellt vill vi stötta näringsidkarna i sitt arbete att behålla personal och öka attraktiviteten och få in nya medarbetare till branschen.