2021/00314 - Införande planeringssystem -IP

Diarienummer:
2021/00314
Namn:
Införande planeringssystem -IP
Projektnummer:
2021/00314
Projektägare:
Sala kommun, Vård och Omsorg
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
875
Projektperiod:
2022-01-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 549 825
Beviljat ESF-stöd:
3 726 629
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Stödmottagare postnr:
73325
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Införande av Verksamhets- planerningssystem inom enheten Våd och Omsorg i Sala kommun. Målgruppen för projektet är medarbetare inom Vård och Omsorgskontoret i Sala kommun men även de som genomför arbete enligt LOV samt vikarier. Idag finns det många olika system som inte är samordnade och därför inte "pratar" med varandra. För att få till stånd ett enhetligt system kommer man att införskaffa ett nytt system men även göra en migrering av de redan existerande systemen. För att alla inom kontoret skall kunna använda systemen kommer det att ske kompetenshöjande insatser. Insatserna kommer att göra att man kommer att:
* Samarbetar och lär mellan kommuner som arbetar på liknande sätt.
* Resursutnyttjande mellan olika verksamhetstyper.
* Ökad kvalitet och säkerhet för medborgarna. för medborgarna.