2021/00184 - Stärkt Industrikompetens MITT

Namn:
Stärkt Industrikompetens MITT
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
IUC Z-GROUP AB, IUC Z-GROUP
Projektnummer:
2021/00184
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2021-11-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
3 685 737
Beviljat ESF-stöd:
2 465 010
Kontaktperson:
Sverker Hallén
E-post:
sverker.hallen@iuczgroup.se
Specifikt mål:
1.1

Projekt Stärkt Industrikompetens MITT bedrivs i Jämtlands- och Västernorrlands län under perioden 1 nov 2021-30 april 2023 där den inledande fasen sker i samverkan med projekt SIMMITT. Syftet med projektet är att stärka kompetensen hos redan sysselsatta anställda i ett 10-tal industriföretag. Målsättningen är att ca 200 personer ska deltaga och genom det stärka sin position på arbetsmarknaden inom framförallt ämnena Industriteknik, Digitalisering och Hållbar Industri. Utöver dessa ämnen kan enskilda individers behov av andra ämnen att förekomma. Eftersom det är viktigt med kompetensbevis så kommer alla deltagare att erhålla detta i form av intyg, och där det är möjligt certifiering. Under projektet så är det kompetensbehovet som är styrande och insatserna kommer att utgå från jämställdhets- och tillgänglighetskriterier liksom icke-diskriminerande arbetssätt.