2020/00846 - 4UVAS

Diarienummer:
2020/00846
Namn:
4UVAS
Projektnummer:
2020/00846
Projektägare:
Stiftelsen Fryshuset, Hammarby Sjöstad
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2021-02-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
9 161 462
Beviljat ESF-stöd:
9 161 462
Kontaktperson:
Katarina Nilsson
E-post:
katarina.nilsson@fryshuset.se
Stödmottagare postnr:
12006
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet skapar en modell för samverkansprotokoll som tydliggör en del av civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken kopplat till unga, och unga vuxna, som varken arbetar eller studerar där målgruppens delaktighet är synligt och deras individuella behov beaktas. Genom processer och analyser identifiera utmaningar, kända och okända, som i dagsläget försvårar civilsamhällets och det offentligas möjligheter till samverkan i skapandet av bättre insatser för målgruppen.