2020/00842 - EMPOWERMENT +

Diarienummer:
2020/00842
Namn:
EMPOWERMENT +
Projektnummer:
2020/00842
Projektägare:
Coompanion Sverige, Coompanion Sverige ek
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2021-02-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
22 399 883
Beviljat ESF-stöd:
22 399 883
Kontaktperson:
Sara Isaksson
E-post:
sara.isaksson@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
11637
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Syfte med projektet "EMPLOYMENT + - civilsamhälle / social ekonomis bidrag till arbetsmarknaden" är att stärka civilsamhället som arbetsmarknadspolitisk aktör. Det görs genom att utveckla samarbetsformer för utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande för att fler ska kunna få tillträde-, återinträda- och få en stabilare ställning på arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till minskad ekonomisk utsatthet. 2022 har aktörerna definierat och förädlat enskilda och gemensamma innovativa metoder/arbetssätt som främjar social inkludering och motverkar arbetslöshet och utanförskap, samt upprättat handlingsplaner för implementering. Kompetensbehovet för att stödja arbetsmarknadspolitiken inom social ekonomi är synliggjort och det finns utvecklad struktur för kompetensutveckling. Vidare finns strategier för innovation som innefattar samverkan mellan aktörer inom civilsamhället/social ekonomin och mellan dessa aktörer och andra samhällssektorer.

Projektet samlar ett partnerskap av centrala aktörer inom civilsamhället/social ekonomi med mycket god förankring i hela Sverige. Men också relativt nya aktörer, för att fånga förändringar på arbetsmarknaden. Samverkansaktörerna är: ABF, Coompanion, Funktionsrätt Sverige, Hela Sverige Skall Leva, IF Metall, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, SMART och egenanställningsföretaget Convoy

Projektet kommer genomföra aktiviteter för att kartlägga samverkansaktörernas roll inom civilsamhället inom områdena utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande på nationell och regional. Vidare identifieras aktörernas arbetssätt och metoder inom områdena mobilisera, rusta, bilda och arbete, som stödjer människors stegvisa väg mot utbildning och jobb. Metoder och arbetssätt förädlas och resultat skapas inom de tematiska områdena; inkluderingsmetoder, effektmätning, kompetens/kvalité, samarbete runt individen, samarbete i glesbygd, samarbete runt gig ekonomin, samarbete för genomförd skolgång och samarbete med näringsliv. Projektet arbetar i dessa utvecklingsområden, men även genom regionala testbäddar. På så vis säkerställs att projektet tar fram handlingsplaner som är förankrade i den verklighet där målgrupper och organisationer verkar. Resultat av utvecklingsarbetet har som målsättning att resultera i konkreta handlingsplaner/implementeringsplaner och etablerade partnerskap/nätverk för kommande utlysningar.