2020/00827 - Digital mognad

Namn:
Digital mognad
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för Ekonomi & Styrning
Projektnummer:
2020/00827
Planerat antal deltagare:
20000
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
38 374 438
Beviljat ESF-stöd:
17 971 200
Kontaktperson:
Julia Larsson
E-post:
julia.larsson@sklkommentus.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet erbjuder under projekttiden alla kommuner och regioner en evidensbaserad modell för självskattning av organisationens digitala mognad. Genom att aktivt arbeta med resultatet från självskattningen skapas nya insikter om vilka förmågor och kompetenser organisationen behöver utveckla för att klara omställning av välfärden i en digital tid. För att kunna mäta och följa upp organisationens digitala mognad görs en nedbrytning i ett antal kategorier och tillhörande mätpunkter (förmågor eller faktorer).

Projektet erbjuder även alla kommuner och regioner en grundutbildning i digital mognad som syftar till att ytterligare stärka organisationens förutsättningar att tillämpa de nya insikterna och ta fram handlingsplaner för att välja och prioritera kompetenssatsningar framåt.

Avslutningsvis erbjuder projektet alla kommuner och regioner ett metodstöd för att genomföra workshops efter genomförd självskattning.