2020/00786 - Vad hindrar nyanlända kvinnor?

Diarienummer:
2020/00786
Namn:
Vad hindrar nyanlända kvinnor?
Projektnummer:
2020/00786
Projektägare:
Sveriges Kvinnolobby, Sveriges Kvinnolobbys kansli, Karlbergsvägen 86A, 113 35 Stockholm
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-11-30
Total projektbudget:
371 276
Beviljat ESF-stöd:
371 276
Kontaktperson:
Clara Berglund
E-post:
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se
Stödmottagare postnr:
11335
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Utrikes födda kvinnor har en lägre sysselsättning än utrikes födda män, och det tar betydligt längre tid för kvinnor som kommer hit att etablera sig på arbetsmarknaden. Det betyder att många utrikes födda kvinnor inte kan försörja sig själva och lever i ekonomisk utsatthet. Det finns också tecken på att Coronapandemin kan ha förvärrat utrikes föddas position på arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund borde det vara särskilt viktigt att just utrikes födda kvinnor får stöd och hjälp att komma i arbete. Men flera utredningar visar att nyanlända kvinnor får ta del av färre, senare och sämre insatser än vad män får. Många kvinnor skrivs aldrig in på Arbetsförmedlingen eller tappas bort någonstans på vägen inför, under och efter Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Varför ser det ut så? Och vad kan man göra åt det? Det ska denna förstudie försöka svara på. Vi kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder och arbeta nära en referensgrupp med externa experter och representanter från Stockholms stad och Arbetsförmedlingen. Utöver att gå igenom och analysera statistik ska vi samla in information om nyanlända kvinnors egna erfarenheter.

Vi kommer att koncentrera oss på faktorer i kvinnornas liv som gör det svårare för dem att delta i insatser och arbeta, en sådan faktor kan till exempel vara ett stort ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.

Vi kommer också att kartlägga de insatser som görs för att öka nyanlända kvinnors deltagande i etableringsinsatser och ge förslag på hur dessa skulle kunna förbättras och kompletteras. Förhoppningsvis kan förstudien leda fram till bättre kunskap om de problem och behov som finns, samt peka i riktningen mot lösningar. De förslag vi formulerar kan vara möjliga att implementera i ett framtida projekt.