2020/00784 - Unga, arbete och framtidstro

Diarienummer:
2020/00784
Namn:
Unga, arbete och framtidstro
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00784
Projektägare:
Stiftelsen Reach for Change, STIFTELSEN REACH FOR CHANGE
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
381 755
Beviljat ESF-stöd:
381 755
Kontaktperson:
Lousie Johnsson Zea
E-post:
louise.zea@reachforchange.org
Stödmottagare postnr:
10313
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudiens övergripande syfte är att samla insikter och kunskap samt undersöka lösningar för en effektiviserad samverkan mellan privata näringslivet, myndigheter och sociala entreprenörer för att kunna stötta fler unga arbetslösa individer till sysselsättning.

Förstudien fokuserar på en snabbt växande målgrupp nämligen unga/unga vuxna I åldern 15-24 som lever i ekonomisk utsatthet och som har utmaningar med etablering på arbetsmarknaden. I vårt kunskapsunderlag belyser vi att det finns systemfel och kunskapsgap som skapar individuella, organisatoriska och strukturella utmaningar för målgruppen. Vi vet att människor som lever i utanförskap och som till viss del står utanför samhället har en förhöjd risk för psykisk ohälsa och att bli bidragsberoende. De individer som saknar grundläggande utbildning, har brister i svenska språket eller som inte har någon arbetslivserfarenhet har en större risk att hamna i en långvarig arbetslöshet och dessutom löpa risk för psykisk ohälsa och andra hälsoeffekter.

Vi vill därför med denna förstudie sätta oss in i orsaker, konsekvenser och potentiella lösningar på dessa samhällsutmaningar samt brygga gapet mellan unga och arbete i Stockholm. Vi vill samla in nödvändig kunskap och insikter kring existerande samverkansaktörer, strukturer för samverkan, nuvarande koppling mellan lokalt aktiva sociala entreprenörer och målgruppen i relation till existerande stödsystem och myndigheter samt vilka hinder som föreligger för att förbättra dessa stödsystem och strukturer.

Vi ämnar samla kunskap, arbeta fram samverkansmodeller samt ta fram underlag för att skapa fungerande affärsmodeller för sociala entreprenörer som arbetar med att få unga i arbete på plats i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Den brygga, eller avsaknad av, mellan sociala entreprenörer som arbetar aktivt med unga/unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden samt myndigheter och näringslivet är det vi har för avsikt att undersöka närmare i denna förstudie.

Förstudien ska bidra till en systemförändring där alla unga och unga vuxna i Stockholm får lika möjligheter att vara en del av arbetsmarknaden. Med förstudien som bas vill vi skapa strukturerade samverkansmodeller mellan olika sektorer och samhällsaktörer som möter dagens föränderliga arbetsmarknad och matchar målgruppens behov med befintlig arbetsmarknad. Vi är delaktiga i att skapa ett decentraliserat och innovativt samhälle där vi låter de som verkar närmast problemen leda förändringsarbetet.

Genom att vidareutveckla etablerade lokala organisationer, använda kraften i att samverka med myndigheter och företag tror vi kunna kunna hitta effektiva modeller som kompetenshöjer, bygger broar samt genererar arbetstillfällen för de mest utsatta unga och unga vuxna i Stockholm.