2020/00765 - Nyanlända tjejers etablering

Projektnummer:
2020/00765
Projektägare:
Right To Play Sverige, Right To Play Sverige
Namn:
Nyanlända tjejers etablering
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Frida Olsson
E-post:
folsson@righttoplay.com
Stödmottagare postnr:
11129
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Att vara delaktig i samhället och känna meningsfullhet är viktigt i många avseenden, för samhället såväl som för individen. En viktig nyckel till delaktighet i samhället är etablering på arbetsmarknaden och för utrikesfödda och nyanlända tjejer finns fler och ytterligare komplexa hinder som gör att de idag har en betydligt lägre etableringsgrad i jämförelse med killar inom samma målgrupp och etablerade svenska tjejer. För att uppnå ett jämställt samhälle och motverka utanförskap krävs att utrikesfödda tjejer ges förutsättningar och möjligheter att delta i samhället, på sina egna villkor. Därför måste målgruppen inkluderas i de insatser som berör dem.

Projektet syftar till att genom en förstudie, tillsammans med målgruppen själva, fylla en kunskapslucka kring de hinder som försvårar för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden och kommer att testa insatser där offentlig, privat och civil sektor samverkar för att förebygga, motverka och lösa dessa samhällsutmaningar. Projektet ska på sikt bidra till att nå FN:s globala hållbarhetsmål, med fokus på mål 10: ökad jämlikhet och mål 5: jämställdhet.

Förstudien genomförs av Right To Play tillsammans med Stockholm stads initiativ Integrationspakten.