2020/00762 - Förstudie Samwin

Diarienummer:
2020/00762
Namn:
Förstudie Samwin
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00762
Projektägare:
Samordningsförbundet Sundbybergs stad, Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-11 - 2021-10-31
Total projektbudget:
397 566
Beviljat ESF-stöd:
397 566
Kontaktperson:
Catarina Örtengren
E-post:
catarinaortengren@hotmail.com
Stödmottagare postnr:
17292
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

För att öka förutsättningarna att finna, få och behålla ett arbete för grupper utanför arbetsmarknaden behövs arbetsgivare som har kompetens, förutsättningar och vilja att rekrytera och inkludera personer i utanförskap. Idag finns en gynnsam trend, vilja och ökad medvetenhet hos arbetsgivare att arbeta med hållbarhet och cirkulära modeller. Fler arbetsgivare ser affärsnyttan med att ta ett samhällsansvar.

På arbetsmarknaden råder idag en obalans, där vissa grupper står utanför arbetsmarknaden samtidigt som många arbetsgivare har svårt att rekrytera. Kraven på formell kompetens har ökat, vilket senarelägger etableringen i arbetslivet för unga personer. Många yrkeskategorier utför samtidigt en stor andel arbetsuppgifter som inte kräver en viss utbildning eller yrkesexamen. Det leder till breda yrkesroller som ställer stora krav på individens förmåga att hantera många olika typer av arbetsuppgifter. Många medarbetar vittnar om arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa, och psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Det behövs också tydligare beskrivningar av vad som krävs på systemnivå för att en arbetsträningsplats eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska kunna leda till jobb och långsiktig förankring på arbetsmarknaden.

För att det ska bli tydligt, konkret och möjligt söker vi med förstudien hitta de nycklar och parametrar som behövs för att det ska kunna testas och bli fruktbara, hållbara och tydliga samarbete som leder till att fler får tillgång till arbete med lön. Förstudien ska leda till att vi, med stöd av forskningen ser vad som varit framgångsrikt för målgruppen av rehabiliteringsinsatser, hur företagens vilja och möjligheter med rätt stöd utifrån kunskap och sammanhållning av samhällets resurser kan leda till en tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad där samhällets resurser nyttjas optimalt och allas förmågor och behov tas tillvara samtidigt som arbetsgivare får möjlighet att ta sitt sociala ansvar. Förstudien ska leda till en eller flera modeller för denna resursoptimering och ge svar på hur arbetet med inkludering ska kunna bli konkret och verkligt och ge individerna möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden med lön istället för bidrag.

Förbundens uppdrag om att ge stöd till myndigheter att resursoptimera sina insatser både vad gäller personella och ekonomiska tillgångar men även ett samhälleligt och inkluderande ansvar för att intentionerna med arbetslinjen och att förmågor ska tas tillvara utifrån varje enskilds förmåga enligt agenda 2030 ska kunna uppfyllas.