2020/00760 - Romsk inkludering

Diarienummer:
2020/00760
Namn:
Romsk inkludering
Projektnummer:
2020/00760
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget:
399 956
Beviljat ESF-stöd:
399 956
Kontaktperson:
Lisa Svensson
E-post:
lisa.svensson@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12126
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Under århundraden har romers tillvaro i Sverige präglats av diskriminering och utanförskap. Detta har bidragit till att det än i dag i den romska gruppen finns en misstro mot myndigheter, en generellt sett låg utbildningsnivå och svårigheter kring etablering på arbetsmarknaden.

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och inkomst. Personer med lägre utbildningsnivå har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och kan därmed uppleva större svårigheter att påverka den egna livssituationen. Att inte ha ett arbete är starkt korrelerat med stress och ohälsa. Att vara kortutbildad påverkar också nästa generation, forskningen visar att det finns ett stabilt samband mellan elevprestationer och föräldrars utbildningsnivå.

Förstudiens målgruppen är i huvudsak de romer med låg utbildningsbakgrund som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap samt är utsatta för diskriminering. Målgruppen har generellt sett låga utbildningsnivå vilket får konsekvenser för etablering på arbetsmarknaden och möjlighet till ett liv med ekonomisk självständighet och självförsörjning.

Inom förstudien ska en sammanställning av tidigare genomföra utredningar och forskning göras.
Förstudien ska ske i nära samverkan med målgruppen och andra samarbetsparter och resultera i en fördjupad problemanalys av förutsättningar på individ och strukturell nivå för att ge gruppen möjlighet till grundläggande utbildning och tillträde på arbetsmarknaden samt ge förslag på insatser/åtgärder. Förstudien kan kopplas till två av de tematiska områdena i utlysningen; ekonomisk utsatthet och etablering på arbetsmarknaden