2020/00759 - Utvecklat stöd inom Lärvux

Diarienummer:
2020/00759
Namn:
Utvecklat stöd inom Lärvux
Projektnummer:
2020/00759
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm Stad
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-29
Total projektbudget:
399 956
Beviljat ESF-stöd:
399 956
Kontaktperson:
Shoresh Ibrahim
E-post:
shoresh.ibrahim@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12126
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Flera utredningar och organisationer, däribland FN:s Agenda 2030, pekar ut arbetsmarknad och utbildning som områden där fler insatser för personer med funktionsnedsättning behövs. Strukturer i samhället, på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet, försvårar för gruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning att kunna studera vidare som vuxna och därmed komma ut på arbetsmarknaden. Inlåsningseffekterna är tydliga och leder till inte bara utebliven etablering på arbetsmarknaden utan också risker för ett socialt och ekonomiskt utanförskap.

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll i människors liv när det gäller att få en andra eller en annan chans i sitt yrkesliv. Genom en ändring i skollagen 2020 har elever som tidigare studerade i skolformen Särvux, särskild utbildning för vuxna, nu ökade möjligheter att läsa kurser inom hela den kommunala vuxenutbildningen då skolformen särvux har upphört. Förstudien ska titta på vilka insatser och förändringsarbete som behöver genomföras för att tidigare särvux, numera komvux som särskild utbildning, ska inkluderas och bli en naturlig del av hela komvux i Stockholm och därmed säkerställa individens rätt och möjlighet att studera inom hela komvux.

Genom förstudien ska ökade kunskaper om vilka arbetssätt och metoder som syftar till att stärka elevernas självkänsla och självförtroende som bör användas inom Komvux för målgruppen. Det finns områden inom vuxenutbildningen och arbetslivet där attityder utgör ett hinder för elever med intellektuell funktionsnedsättning att ta del av studier och arbete på lika villkor som andra och stora risker finns att ett sådant bemötande skapar en självbild av att inte duga eller räcka till. Ett omsorgsperspektiv på gruppen snarare än ett kunskapsperspektiv råder fortfarande i många sammanhang och förstudien ska titta på vilka insatser som krävs för att förändra synen på målgruppen, både inom organisationen och hos arbetsgivare.

Förstudien kommer att genomföras i nära samarbete med olika aktörer som arbetar med målgruppen i syfte att få en helhetsbild över förutsättningar och utmaningar för målgruppen.