2020/00756 - Vad hindrar

Projektnummer:
2020/00756
Projektägare:
ABF Distriktet i Stockholmsregionen, ABF Distriktet i Stockholmsregionen
Namn:
Vad hindrar
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
390 573
Beviljat ESF-stöd:
390 573
Kontaktperson:
Peter Erickson
E-post:
peter.erickson@abf.se
Stödmottagare postnr:
10130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien - "Vad hindrar" - ska titta på vad som hindrar en individ från att kunna börja och fullfölja studier eller arbete. Samtidigt ska vi ta reda på hur olika sektorer bättre kan samarbeta för att undanröja hinder och öka möjligheten för individer att börja eller fullfölja studier alternativt etablera sig på arbetsmarknaden.

ABF Distriktet i Stockholmsregionen och Verdandi Stockholms distrikt har lokal verksamhet i flertalet av Stockholms kommuner. Vi har verksamhetslokaler i bostadsområden och möter människor som av olika skäl varit arbetslösa länge, de har olika livsberättelser men samma önskan - att få ordning på sitt liv och få ett arbete. För dessa individer är hindren många, de kan vara fysiska, psykiska, och/eller sociala. För att de ska klara att börja eller fullfölja studier eller få ett arbete går det inte att enbart klä på individen kompetenser. Om exempelvis den sociala situationen är kaotisk behöver individen även stöd med att få ordning på det innan eller parallellt med kompetensutvecklingsinsatser.

Det görs många insatser för att få unga att fullfölja sina gymnasiestudier, nyanlända kan gå lokala jobbspår, eller snabbspår, långtidsarbetslösa får AFs "Stöd och matchning" eller KROM, arbetsmarknadsutbildningar mm men det når ändå inte alltid ända fram till önskat resultat.

I den här förstudien ska ABF Distriktet i Stockholmsregionen tillsammans med Verdandi Stockholmsdistrikt ta
reda på vilka hinder målgruppen upplever genom intervjuer och enkäter Parallellt ska vi bjuda in till workshops alternativt runda bordssamtal med representanter från kommunernas socialtjänst, Kom/grund Vux, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, kommuninnevånare, hyresgästföreningen, etniska och andra ideella föreningar, Coompanion, folkhögskolor m fl för att få fram vilka hinder de ser och önskvärda lösningar. Vi tror att om vi hittar samarbetsformer mellan olika sektorer på lika villkor kan vi tillsammans skapa bättre villkor för människor som behöver extra stöd för att kunna få och behålla ett arbete alternativt börja och slutföra studier.

Resultatet av enkäter, intervjuer, workshops och runda bordssamtal ska sammanställas och analyseras till ett förslag på utlysningstext för ett genomförandeprojekt i nästa programperiod.