2020/00755 - Skolavhopp Järva

Name:
Skolavhopp Järva
Region:
Stockholm
Projektägare:
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Projektnummer:
2020/00755
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Ebba Mahler-Hjerth
E-post:
ebba.mahler-hjerth@stockholm.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien Skolavhopp Järva syftar till att ge Stockholms stad en fördjupad kunskap om orsaker till Järvaelevers avhopp från gymnasieskolan samt bristande måluppfyllelse. Studien kommer ta del av elevers erfarenheter, av forskning, statistik och annan kunskap för att sammanställa resultat och kunskap i en slutrapport. Förstudiens lärdomar kan förhoppningsvis mynna ut i projekt, förebyggande verksamheter och insatser som i sin tur leder till ett förbättrat övergångsarbete för stadens grundskoleelever och med detta även stora samhällsekonomiska vinster. Förstudien drivs av utbildningsförvaltningen i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.