2020/00754 - Analfabeters väg till arbete

Name:
Analfabeters väg till arbete
Region:
Stockholm
Projektägare:
Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Norrtälje Naturcentrum/ Färsna gård
Projektnummer:
2020/00754
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-10-01
Total projektbudget:
380 872
Beviljat ESF-stöd:
380 872
Kontaktperson:
Lotta Andersson
E-post:
lotta@norrtaljenaturcentrum.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien syftar till att utreda hur nya metoder och mer flexibla samhällssystem kan ge bättre förutsättningar för målgruppen analfabeter att etablera sig på arbetsmarknaden. Att få förutsättningar till anställning istället för att långvariga försörjningsstöd. Anställningar leder till ekonomisk och social hållbarhet, samt är ett led mot icke-diskriminering och jämställdhet.
Förstudien vill också utreda huruvida analfabeter i framtiden borde inkluderades i målgruppen "personer med funktionsnedsättning" för att genom laglig rätt till stöd skapa bättre förutsättningar till välfungerande arbetsliv och adekvata myndighetskontakter.
Förhoppningen är att resultatet av denna förstudie skall bidra till att innovativa lösningar tas fram för individer, organisationer och samhällssystem – där personer utan läs- och skrivkunnighet kan inkluderas och betraktas utifrån ett resursperspektiv och bidra till ett på många sätt mer hållbart samhälle.