2020/00750 - Målgrupper och behov

Diarienummer:
2020/00750
Namn:
Målgrupper och behov
Projektnummer:
2020/00750
Projektägare:
Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Sara Zechel
E-post:
sara.zechel@haninge.se
Stödmottagare postnr:
13681
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Olika målgrupper har identifierats befinna sig i en särskilt utsatt situation i efterdyningarna av flyktingkrisen 2015 och coronakrisen 2020. Samordningsförbundets målgrupper är de som riskerar störst ekonomisk utsatthet enligt myndigheternas rapportering, bland annat unga utan gymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda.
Vi ser ett stort behov av att kartlägga parternas pågående och planerade insatser för de utsatta målgrupperna utifrån de förändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden, för att identifiera vilka målgrupper och områden vi behöver utveckla i samverkan. Vi ser ett stort utvecklingsområde i att förbättra arbetet med deltagarmedverkan på både individ, organisation- och strukturell nivå för att kunna effektivisera, förbättra och anpassa våra insatser så att de utgår från målgruppernas behov.
I denna förstudie kommer en fördjupad behovsinventering att genomföras i dialog med parterna och med deltagare och civilsamhälle. Vi avser att genomföra en fördjupad utvärdering av våra befintliga insatser och projekt och lägga en plan för fortsatt arbete i samverkan för att bidra till ett hållbart och inkluderande arbetsliv för utsatta målgrupper.