2020/00748 - Samordnad och gemensam kunskap

Diarienummer:
2020/00748
Namn:
Samordnad och gemensam kunskap
Projektnummer:
2020/00748
Projektägare:
Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Sara Zechel
E-post:
sara.zechel@haninge.se
Stödmottagare postnr:
13681
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Olika målgrupper pekas ut att ha en särskilt utsatt situation i efterdyningarna av Coronakrisen och flyktingkrisen 2015. Samordningsförbundens målgrupper är de som riskerar störst ekonomisk utsatthet enligt myndigheternas rapportering, se t ex ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bland personer som har en funktionsnedsättning.

Vi ser ett tydligt behov att stärka den gemensamma kunskapen och kompetensen inom avgörande områden. I dialog med parterna har vi en gemensam bild om att en förstärkning av kunskap och kompetensutveckling är nödvändigt för att bidra till att stärka utsatta målgruppers position på arbetsmarknaden och bidra till ett mer hållbart arbetsliv individuellt och strukturellt. Det handlar om att motverka ekonomisk utsatthet och att stödja etablering och återinträde på arbetsmarknaden.

I denna ansökan fokuserar vi på områden inom vilka vi ser att medarbetare och chefer hos Samordningsförbundet Östra Södertörns parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och utförare inom hälso- och sjukvården gemensamt behöver stärka kunskapen och kompetensen. I förstudien vill vi mer fördjupat undersöka inom vilka områden vi behöver förstärka den gemensamma kompetensen för att skapa bättre förutsättningar att lösa de stora utmaningar vi ser på arbetsmarknaden, detta utifrån områdena horisontella principer, digitalt utanförskap och metodkunskap.