2020/00747 - Rasism på arbetsmarknaden

Name:
Rasism på arbetsmarknaden
Region:
Stockholm
Projektägare:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm
Projektnummer:
2020/00747
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-10-01
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Katarina de Verdier
E-post:
katarina.deverdier@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
2.1

Stockholms län är landets storstadsregion och tillväxtmotor. Vi har en befolkning där runt en tredjedel är födda utanför Sverige och där ännu fler har utländsk bakgrund. Samtidigt har vi stor kompetensbrist inom vissa områden som hotar vår välfärd och tillväxt, parallellt med stor segregering både horisontellt och vertikalt på arbetsmarknaden kopplat till hudfärg/etnicitet.

Förstudien ämnar genomföra en översikt och sammanställning av internationell och svensk forskning kring mekanismer och praktiker på arbetsmarknaden som på olika sätt bidrar till olika former av negativ och positiv särbehandling baserat på hudfärg/etnicitet. Det gäller såväl i samband med rekryteringsprocesser som i andra sammanhang som är centrala för olika gruppers arbetsmarknadsutfall (t ex lönesättning och befordran).

För att komplettera kunskapsöversikten vill vi i förstudien även genomföra kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar riktade mot både personer ansvariga för rekrytering och lönesättning men även mot personer som tillhör grupper med svag ställning på den svenska arbetsmarknad samt mot personer i den "svenska" majoritetsbefolkningen. Syftet är att inhämta systematisk kunskap om upplevelser av olika former av negativ och positiv särbehandling i relation till centrala delar av arbetslivet (arbetssökning, anställningsintervjuer, relationer till chefer och arbetskamrater, befordran och karriärutveckling etc) och om de aktuella grupperna skiljer sig åt i vilka erfarenheter och upplevelser man har av sådana situationer och processer.

Förstudien som helhet syftar till att utgöra en god kunskapsgrund för framtida åtgärdsprogram för att motverka diskriminering och för åstadkomma en mer inkluderande arbetsmarknad.

Parallellt sker samling av aktörer i regionen med intresse och ansvar kring dessa frågor, för att föra dialog om hur kunskapen kan tas vidare i praktisk handling.

Vi vet att diskriminering sker, nu vill vi sätta ljuset på HUR det sker.