2020/00746 - Ideellt engagemang är mer

Diarienummer:
2020/00746
Namn:
Ideellt engagemang är mer
Projektnummer:
2020/00746
Projektägare:
Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Forum
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-03-22 - 2021-11-21
Total projektbudget:
392 771
Beviljat ESF-stöd:
392 771
Kontaktperson:
Christopher Andersson
E-post:
christopher.andersson@socialforum.se
Stödmottagare postnr:
11152
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ideellt engagemang är mer än bara fritidssysslor. Ideellt engagemang är också möjligheten till nya nätverk, kompetenshöjning och erfarenheter och en väg in på arbetsmarknaden. Detta projekt syftar till att utreda vilken betydelse det ideella engagemanget har för anställningsbarhet och kompetensutveckling. Projektets vägledande frågeställning är vilken betydelse det ideella engagemanget egentligen har för möjligheten till kompetensutveckling och nya erfarenheter i syfte att stärka möjligheterna till anställning respektive vidgade karriärvägar. Därtill vill vi ta reda på hur de faktiska möjligheterna ser ut för arbetssökande och anställda att engagera sig ideellt. Projektet kommer att tillämpa en metod med både kvalitativa och kvantitativa inslag i form av djupintervjuer, en enkätundersökning samt forskningsöversikt. Förhoppningen är att projektet ska bidra med resultat och ny kunskap utifrån vilken vi på sikt kan stärka civilsamhällets möjligheter att i samverkan med det offentliga bidra till att öka anställningsbarhet och kompetens bland utsatta målgrupper.