2020/00745 - Samverkan för fler i arbete

Projektnummer:
2020/00745
Projektägare:
Ideella föreningen Coompanion-kooperativ utveckling Stockholms län, Coompanion Stockholms län (i Södertälje)
Namn:
Samverkan för fler i arbete
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-16 - 2021-07-15
Total projektbudget:
397 102
Beviljat ESF-stöd:
397 102
Kontaktperson:
Eric Edung
E-post:
eric.edung@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
11356
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Coompanion Stockholms län är ett av 25 lokala Coompanionkontor och har ett nätverk till aktörer som verkar inom frågor som berör stödstrukturer för ASF, social ekonomi och det civila samhällets roll i arbetsmarknadspolitiken. Detta gäller både i länet och nationellt genom Coompanions landsomfattande verksamhet. Coompanion Stockholms län ser ett stort behov av en ny processmodell som skapar nya förutsättningar till arbetsträning och arbete och vuxna som är långtidsarbetslösa. Coompanion Stockholms län är projektägare för denna förstudie, och är även tänkt som samverkande aktör i ett framtida genomförade av ett större projekt inom socialfonden.

Syftet med denna förstudie är att undersöka förutsättningarna att etablera en ny processmodell som skapar arbetsträning och sysselsättningstillfällen hos kommersiella företag för unga och vuxna som är långtidsarbetslösa. Som komplement till att starta och utveckla arbetsintegrerande sociala företag/ASF, behöver man även arbeta med redan befintliga kommersiella företag som önskar anställa långtidsarbetslösa unga och vuxna. På så sätt får vi fler långtidsarbetslösa in i den reguljära arbetsmarknaden. Med vår processmodell så underlättar vi för de företag som är intresserad av att göra en samhällsinsats genom att arbetsträna och sedan anställa denna målgrupp. Processen ska dels stödja och underlätta för företagen som önskar ta emot deltagare för att så småningom kunna anställa dem. Dels möjliggöra ett kvalitetssäkrat arbetsträningsprogram för deltagarna. Målet är att processmodellen ska öka antalet kommersiella företag benägenhet och förutsättningar att ta emot arbetstränande unga och vuxna, vilket följaktligen öppnar upp arbetsmarknaden för dem.

Projektets problemanalys är kopplad till de tematiska områdena: ekonomisk utsatthet, etablering på arbetsmarknaden samt återinträde på arbetsmarknaden. Baserat på Coompanions erfarenhet av att arbeta med långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna inom Arbetsintegrerade sociala företag så ser vi att det oftast behövs så kallade instegsarbeten för att underlätta en etablering eller återetablering på arbetsmarknaden för dessa individer. En utmaning är att hitta arbetsgivare som har instegsarbeten och är villiga att ta in en person som varit långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven. En utmaning med dagens arbetsmarknad är även att det är svårt att hitta denna typ av instegsarbeten på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta kan delvis bero på en rationalisering hos arbetsgivarna, där man lägger över vissa enklare arbetsuppgifter på vissa medarbetare, att man köper vissa tjänster av bemanningsföretag eller i andra fall helt enkelt slutar att utföra dessa arbetsuppgifter. Sannolikt finns det ett stort behov hos många företag av utförandet av enklare arbetsuppgifter, arbetsuppgifter som kan renodlas till att fungera som instegsarbeten. Detta behov av enklare arbetsuppgifter är ofta inte tydligt specificerat eller ens uttalat hos arbetsgivarna, det finns därmed ett värde av att göra en slags behovsinventering hos företagen. Förutom att det behövs göras en behovsinventering så kan det även finnas behov av att göra en enklare kalkyl på hur mycket som företagen skulle kunna spara på att ta emot anställda ur målgruppen.

Denna förstudie inkluderar samverkan mellan företag, fortbildning, det civila samhällets organisationer samt huvudmännen inom arbetsmarknadspolitiken. Förstudien består av ett antal delmoment som i grunden handlar om att skapa ny kunskap som inpiration till kommande projekt och verksamheter i Sverige som helhet: dialog med intressenter och kommersiella företag för att fånga upp behov och krav, dokumentstudie av tidigare relevanta insatser och projekt, workshop med kommersiella företag för att diskutera en möjlig processmodell, behovsanalys hos företagen samt framtagande av en prototyp för beräkning av ekonomisk nytta av instegsarbeten, sammanfattande analys och rapport. Förstudien kommer att innehålla analyser utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.