2020/00744 - Primär kompetens och samverkan

Diarienummer:
2020/00744
Namn:
Primär kompetens och samverkan
Projektnummer:
2020/00744
Projektägare:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-11-30
Total projektbudget:
374 482
Beviljat ESF-stöd:
374 482
Kontaktperson:
Karin Haglund
E-post:
karin.haglund@lansstyrelsen.se
Stödmottagare postnr:
10422
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Behovet av arbetskraft och kompetens inom livsmedelssektorn är stort samtidigt som företagen upplever att det är svårt att hitta arbetskraft. Detta har inneburit att företagen har avstått från att rekrytera, fått sänka sina utbildnings- och kompetenskraft, att produktionen har minskat och att personal rekryterats utomlands. Lantbrukssektorn har idag också en hög medelålder bland företagare och majoriteten av de sysselsatta är män.
Samtidigt står en stor grupp individer utanför arbetsmarknaden i Stockholms län. Statistik från SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) visar att arbetslösheten i Stockholms län var 8,2 procent under det andra kvartalet 2020.
Det blir tydligt att det idag finns ett matchnings- och kompetensproblem inom de gröna näringarna, som leder till att företagen inte hittar personal med rätt kompetens utan istället söker arbetskraft utomlands. Detta problem kan hämma företagens utveckling och möjlighet att anställa. Det utbud av arbetskraft som finns i länet behöver matchas med primärproduktionen behov av kompetens.
Länsstyrelsen vill därför genomföra en förstudie som ska undersöka möjligheterna för att skapa en samverkansplattform för de gröna näringarna i Stockholms län. Förstudien ska undersöka hur samverkansplattformen kan bidra till att öka möjligheterna till sysselsättning inom primärproduktionen, med fokus att matcha arbetskraftsbehovet i de gröna näringarna med arbetssökande individer. I förstudien ingår också att kartlägga vilka kompetensutvecklingsbehov som finns hos företagare och anställda inom länets primärproduktion och vilka möjligheter till vidareutveckling som finns på regional nivå.
Förstudien ska särskilt fokusera på problem och behov för att unga, kvinnor och individer med utländsk bakgrund ska få sysselsättning inom de gröna näringarna i länet. I förstudien ingår även en intressentanalys som ska identifiera vilka aktörer som bör ingå i en gemensam samverkansplattform, till exempel kommuner, organisationer, företag, myndigheter och utbildningsväsen.