information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00741 - DigiKraft

Projektnummer:
2020/00741
Projektägare:
Statens museer för världskultur, SMVK, Etnografiska museet
Namn:
DigiKraft
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-31 - 2021-10-31
Total projektbudget:
399 720
Beviljat ESF-stöd:
399 720
Kontaktperson:
Anna-Karin Nilsson-Ståhl
E-post:
anna-karin.nilsson-stahl@varldskulturmuseerna.se
Stödmottagare postnr:
10252
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

DigiKraft, Kraftsamling för digitalisering, kultur och livslångt lärande!

Hela samhället står idag inför ett paradigmskifte till följd av den snabba digitala utvecklingen. Samtidigt som digitala tekniker öppnar nya möjligheter medför de även utmaningar kring kompetensutveckling, kompetensförsörjning och en omställning av samhällsstrukturer. Utöver detta har Corona-pandemin drabbat samhället hårt, ekonomiskt men även psykosocialt. Många personer känner oro kring frågor om hälsa, ekonomisk försörjning, social isolering och utanförskap. Samtidigt som arbetslösheten stiger ökar även behoven av kvalificerad personal och långsiktig kompetensförsörjning.

I tider av kris kan kulturen vara en trygg och stabiliserande faktor som bidrar till ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle. Ett digitalt tillgänglig kulturarv är en gemensam samhällsresurs som även främjar innovation, forskning och tillväxt. Vidare är det en viktig tillgång för utveckling av nya tjänster, inte minst inom besöksnäring och upplevelseindustrin. Därför är det nu särskilt viktigt att stödja den verksamhet som museer och andra kulturaktörer kan bidra med. Få är idag omedvetna om den problematik och de utmaningar som Sveriges museer står inför. Från ett omvänt perspektiv ser Centralmuseernas samarbetsråd att det finns goda möjligheter till gemensamma vinster och synergier genom att möta dessa utmaningar tillsammans!

Givet rådande omständigheter vill Centralmuseernas samarbetsråd utreda möjligheter till förstärkt samarbete inom ramen för ett socialfondsprojekt riktat mot digitalisering av kulturarvssamlingar. Problematiken är komplex och utmaningarna många men samtidigt finns goda möjligheter till synergier vid en gemensam kraftsamling kring dessa frågor. Centralmuseernas 13 museiorganisationer står enade kring visionen om att tillsammans åstadkomma en positionsförflyttning mot en stärkt arbetsmarknad, kompetensförsörjning och ett hållbart digitaliserat och brett tillgängligt kulturarv.

Förstudien syftar till att inhämta information, förankra projektidé och ge konkreta förslag på fortsatt väg framåt. Önskade effekter och övergripande mål är att identifiera "spelare och spelplan" samt skapa en gemensam vision och färdplan. Ett tydligt ägarskap hos chefer, delaktighet bland medarbetare samt intresse och engagemang från omvärld.

Målet med förstudien är att undersöka förutsättningar och behov samt leverera en realistisk och kvalitativ projektplan för ett gemensamt socialfondsprojekt som kan ligga till grund för ansökan till kommande utlysningar för ESF+ (2021-2027).