2020/00720 - NextGen Public Sector

Diarienummer:
2020/00720
Namn:
NextGen Public Sector
Projektnummer:
2020/00720
Projektägare:
Karlskoga kommun, Kompetensförösrjningsenheten
Region:
Östra Mellansverige
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
399 524
Beviljat ESF-stöd:
399 524
Kontaktperson:
Nils Varg
E-post:
nils.varg@karlskoga.se
Stödmottagare postnr:
69183
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ett par av de större utmaningarna inom det svenska samhället samt i de flesta "västerländska" samhällen är att vi dels ser att det kommer att bli svårt att utföra nödvändig offentlig service med en sjunkande andel medborgare i arbetsför ålder, samtidigt som vi ser att en stor grupp människor befinner sig i ett utanförskap som grundar sig i deras ålder, kön, ursprung och/eller funktionsvariationer vilket är djupt problematiskt. En del av de ovanstående utmaningarna tror vi att vi kan lösa genom att införa en ny generation av arbetsorganisation inom den offentliga sektorn, i det här fallet kommunen.

Projektet vill genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att i större skala införa en differentiering av arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten där man dels stärker kompetensen bland befintliga medarbetare och samtidigt frigör enklare eller mer avgränsade arbetsuppgifter som kan utföras av en del av de personer som idag saknar egen försörjning och därmed vara vägen in i samhället bort från utanförskapet samtidigt som vi som samhälle får resurser att ge god service till våra medborgare.

Förstudien ska sedan ligga till grund för beslut på nödvändiga operativa och politiska nivåer som i sin tur förväntas leda till att en större projektansökan lämnas in medel söks som stöd för att införa nästa generations offentliga organisation även i praktiken.