2020/00719 - KAA södra Närke

Diarienummer:
2020/00719
Namn:
KAA södra Närke
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00719
Projektägare:
Laxå kommun, Integration- och arbetsmarknadsenheten
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
12
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
357 622
Beviljat ESF-stöd:
357 622
Kontaktperson:
Therése Hellström
E-post:
therese.hellstrom@laxa.se
Stödmottagare postnr:
69580
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

KAA I Södra Närke är en förstudie som omfattar kommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå och har det övergripande syftet att genom framarbetande av nya samarbetsstrukturer, rutiner för att möjliggöra att unga inom kommunernas aktivitetsansvar både tidigare identifieras genom uppsökande arbete samt öka andelen som tackar ja till kommunernas insatser. För de ungdomar som kommunerna erbjuder stöd till är syftet vidare att se över huruvida effektiva insatserna är för att snabbt komma vidare till rätt stöd och hjälp. Ungdomar med Neuropsykiatrisk funktionsvariation kommer särskilt lyftas fram. Målgruppen i projektet består av tjänstemän inom kommun, skola och berörda myndigheter som samtliga kommer i kontakt med ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar. Målet är vidare att ta fram ett gemensamt samverkansdokument som väl förankras i alla kommuner och hos alla relevanta aktörer.

De metoder som kommer att användas är granskning av dokument, samverknasrutiner, intervjuer och enkäter riktat till både aktörer/myndigheter som har del av arbetet kring ungdomar inom kommunernas aktivitetsansvar samt ungdomsintervjuer. Projektet kommer att utgå från både kommungemensamma lösningar, enskilda framarbetade lösningar för den specifika kommunen samt analyser med perspektiv på jämställdhet, tillgänglighet och ett icke-diskriminerande perspektiv.