2020/00716 - Den sömlösa kedjan

Diarienummer:
2020/00716
Namn:
Den sömlösa kedjan
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00716
Projektägare:
Competence Sverige, Competence
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-01
Total projektbudget:
399 658
Beviljat ESF-stöd:
399 658
Kontaktperson:
Sophie Pollak
E-post:
sophie@competence.se
Stödmottagare postnr:
72215
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet Den sömlösa kedjan är ett förstudieprojekt som avser att samla, analysera och fördjupa förståelsen kring flera av vår samtids mest komplexa frågor - hur ska en smidigare övergång kunna ske mellan olika stuprörsliknande sammanhang. Organisationen som ansöker, Competence Sverige ekonomisk förening, befinner sig som intermediär i och mellan två av dessa stuprör: skolan/utbildningssektor och arbetslivet/arbetsmarknaden och det är också dessa storheter som förstudien önskar adressera glappet hos samt ge inspel och förslag på hur vi och andra i framtiden kan skapa fler och mer varaktiga övergångar. Vår tes är att det både i skola och arbetsliv behöver skapas en mycket större förståelse för de glapp som unga känner av när de ska gå från det ena stupröret till det andra. På samma sätt kan en person uppleva det vid en omställning och omskolning. Vilka utbildningar leder till jobb - och vilka jobb leder utbildningarna till?
Förstudien syftar till att samla, analysera och fördjupa kunskapen och att komma fram till konkreta förslag på partnerskap och utvecklingsprojekt som adresserar glapp mellan skola och arbetsliv. Idag samverkar Competence lokalt, regionalt och även nationellt med många av utbildningsektorns och arbetsmarknadens parter, och bland dessa önskar vi se en mobilisering av resurser för att stödja unga, arbetslösa, nyanlända och de med omställningsbehov för att kunna applicera sömlösa kedjor från utbildning till arbetsmarknad.