information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00715 - Grön Plattform

Namn:
Grön Plattform
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Vreta Kluster AB, Vreta Kluster AB
Projektnummer:
2020/00715
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Total Kostnader:
-2147483648
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Ellen Nyström
E-post:
ellen.nystrom@vretakluster.se
Specifikt mål:
1.1

Inom Gröna Näringen finns både ett stort behov av höjd kompetens hos befintlig personal och ett stort behov av mer arbetskraft. Förändrade marknadskrav, högre produktivitetskrav, digitaliseringen och utvecklingen inom branschen ökar behov av nya arbetssätt, arbetsmetoder och teknikintegrering samtidigt som det fortfarande finns många arbetsuppgifter som innebär fysiskt arbete, handlag och praktisk kunskap.

I den här förstudien har vi valt att avgränsa Gröna Näringen till livsmedelsproducerande företag vilket innebär företag inom lantbruket (t ex potatisodlare, grisuppfödare, äggproducenter m fl) och livsmedelsförädlande företag (t ex mejerier, slakterier och bryggerier). Livsmedelsproduktion räknas som en samhällskritisk verksamhet, och därför är det av yttersta vikt att kontinuerlig kompetensutveckling sker.


Förstudien bedrivs av Vreta Kluster i Östergötland i nära samarbete med LRF Öst, Vreta Utbildningscentrum och Region Östergötland. Tillsammans representerar vi näringen, utbildning inom området och regional utveckling och innovation.

Tillsammans vill vi nu göra verklighet av de strategier och kartläggningar som genomförts. Tillsammans vill vi nu mobilisera och skapa en stark, regional plattform med kompetensförsörjning för livsmedelssektorn i fokus. Vi vill säkra kopplingen mellan strategi och aktiviteter som genomförs. Inte minst till Livsmedelsstrategin som vi också arbetar med. Genom förstudieprojektet får vi möjlighet att gå från ord till handling och "göra verkstad" samtidigt som vi arbetar för en långsiktighet och kommande gemensamma projekt inom ESF+.

I förstudien planerar vi att:
Skapa förutsättningar för företagen i branschen att jobba med sin egna kompetensutveckling för såväl ledning som anställda
Skapa förutsättningar och identifiera eventuella hinder för företagen arbeta med frågan hur man kan säsongsanställda, ta emot praktikanter och rekrytera lokal, svensk arbetskraft, med ingen eller olika förkunskap.
Identifiera utbildningsspår som går att genomföra på relativt kort tid
Tillsammans med företag i Gröna Näringen i Östergötland, men även i Örebro och Södermanland mobilisera samverkansaktörer såsom företag, myndigheter, organisationer, samt pågående projektsatsningar inför kommande ESF-period.
Baserat på det som gjorts i tidigare projekt och det framtida behovet av kompetens, hos såväl befintlig som framtida anställda ta fram och utveckla projektidéer inför kommande ESF-program, gärna med samverkan med aktörer på Östra Mellansverigenivå.