information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00713 - Samverkan för Hälsa och Arbete

Namn:
Samverkan för Hälsa och Arbete
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Coompanion Östergötland, Coompanion Östergötland
Projektnummer:
2020/00713
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
381 969
Total Kostnader:
-2147483648
Beviljat ESF-stöd:
381 969
Kontaktperson:
Camilla Carlsson
E-post:
camilla.carlsson@coompanion.se
Specifikt mål:
2.1

Samhället står inför ett flertal utmaningar. Det handlar om att använda social innovation och socialt entreprenörskap som medel för att bekämpa socioekonomisk utsatthet och arbetslöshet. Befintliga system har bevisligen inte fungerat för den målgrupp som står längst från arbetsmarknaden, då insatser inte hjälper oavsett hög-, eller lågkonjunktur. Det behövs ett sektorsövergripande nytänkande förhållningssätt på lösningar för att svara upp emot de utmaningar som ligger till grund för långvarig arbetslöshet.

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvalitén och förbättrar samhällets tjänster till medborgare. Alternativa välfärdsmodeller där man närmar sig målgrupperna utifrån ett empowermentsperspektiv, snarare än som en grupp människor som ska betraktas som passiva stödmottagare. I förlängningen ökar det medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle - vilket är i linje med regeringens ambitioner vad gäller arbetet att genomföra FN:s globala mål och regeringens Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Målsättningen är att parter inom den regionala Överenskommelsen mellan idéburna organisationer/sociala ekonomin och Region Östergötland tillsammans inom olika delprojekt ska utveckla, pröva och implementera arbetsmetoder och modeller som bidrar till fler i arbete och egenförsörjning. Dessa arbetsmetoder och modeller med inriktning samverkan mellan olika sektorer och sociala innovationer som medel blir underlag till kommande projektutlysningar.