2020/00711 - Förstudie - Samverkan i ÖMS

Diarienummer:
2020/00711
Namn:
Förstudie - Samverkan i ÖMS
Projektnummer:
2020/00711
Projektägare:
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Samordningsförbundet centrala östergötland
Region:
Östra Mellansverige
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-30
Total projektbudget:
384 863
Beviljat ESF-stöd:
384 863
Kontaktperson:
Mattias Bergström
E-post:
mattias.bergstrom@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58220
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Samordningsförbunden i Östra Mellansverige söker medel till att genomföra en förstudie med syftet att inventera områden kring vilka förbunden och dess medlemma kan stärka sin samverkan och nå målen att ytterligare bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Förbunden ser också förstudien som ett värdefullt steg i den dialog som pågår mellan förbunden och ESF där strävan är att ingå långsiktigt hållbara samarbeten under nästa programperiod. Allt för att tillsammans bidra till utvecklingen av väl fungerande samhällstjänster med målet att fler ska nå egen försörjning.

Detta är tänkt att genomföras via en behovsinventering i hela området och tack vare förbundens lokala förankring kan såväl system och organisation liksom beslutfattare och användare nås. Planen är att engagera förbundscheferna och alla de organ som finns inom förbunden samt kanslier och nätverk för att åstadkomma bred användarinvolvering och delaktighet.

Förbunden äger god kompetens för uppgiften och har en bred palett av samverkansparter som kan bidra till att studien ger grund till en värdefull och konkret användbar rapport. Allt väl förankrat i metoder och arbetssätt som väver in arbetet med de horisontella principerna och med målsättning att erbjuda alla de grupper som beskrivs i utlysningen en bättre chans att nå egen försörjning. Insikter som senare kan omsättas i fortsatt utvecklingsarbete och reell förändring i våra samhällstjänster.